Bestuursrecht: Besluitvorming

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBBE00510
Vaknaam Bestuursrecht: Besluitvorming
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bestuursrecht: Besluitvorming
Leerdoelen Na afronding van het vak Bestuursrecht: Besluitvorming heeft u grondige kennis van en inzicht in het materiele bestuursrecht. U kent de grondslagen en systematiek van het bestuursrecht en u kunt de verschillende onderdelen van het materiele bestuursrecht in hun onderlinge samenhang beoordelen. U bent in staat om de bestuursrechtelijke regels op een concrete casus toe te passen.
Omschrijving Het vak Bestuursrecht: Besluitvorming gaat over de normering van besluiten en andere handelingen. De rode draad wordt gevormd door de vraag aan welke rechtsnormen een bestuursorgaan, dat bevoegd of gerechtigd is tot bestuurshandelen, moet voldoen bij het nemen van besluiten of het verrichten van andere handelingen. Aan de orde komen onder andere: formele en materiële normen voor besluitvorming, openbaarheid van bestuur, subsidies, privaatrechtelijk handelen door de overheid, aansprakelijkheid van de overheid voor rechtmatige en onrechtmatige daden (nadeelcompensatie en schadevergoeding) en bestuursrechtelijke handhaving (reparatoire- en punitieve sancties). Daarbij is bij de verschillende onderwerpen aandacht voor de doorwerking van het EU recht.
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges en 7x4 uur werkgroepen (aanwezigheid verplicht). De hoorcolleges bieden een alg. inleiding op de onderwerpen. In de werkgroepen wordt geoefend mbv casusposities. Studenten dienen 5 schriftelijke opdrachten in te leveren waarvoor zij een bonus kunnen behalen voor het tentamen.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(+ schriftelijke opdrachten (zie onderwijsvorm))
Vaksoort b-niveau, juridisch
Co├Ârdinator mr. N.G. Hoogstra
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Broring ,prof. mr. dr. K.J. de Graaf ,mr. dr. H.D. Tolsma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Bestuursrecht 1 (Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving) Boom Juridische uitgevers, Den Haag (laatste druk) H.E. Br├Âring, K.J. de Graaf e.a. zesde druk, 2019 9789462905818 ca. €  60,00
Digitaal werkboek 2019-2020. Beschikbaar via Nestor/Student-Portal
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Bestuursrecht 2 met vakcode RGBBE00010 hebben behaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 2 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 2 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 2 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester I a (v)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Recht en Bestuur - semester I a i.o
Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht - semester I a verplicht