Bestuur en recht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBBE00405
Vaknaam Bestuur en recht
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bestuur en recht
Leerdoelen Na afloop van dit vak
- heeft de student inzicht in theorieën/concepten over (het functioneren van) het bestuur en de publieke sector in het algemeen, waaronder de street level bureaucracy, administrative justice, procedural justice, interactieve besluitvorming, voluntary compliance en beinvloeding van beleid (agency capture, issue network, iron triangle). ;
- kan de student deze concepten herkennen en toepassen in concrete en actuele casuïstiek;
- kan de student wetenschappelijke, bestuurskundige (deels Engelstalige) artikelen lezen en vertalen naar de actuele, Nederlandse situatie.
Omschrijving Het vak Bestuur & Recht gaat om de relatie tussen overheid en burger. Meer in het bijzonder de relatie tussen het bestuur en de burger die afnemer is van diensten en producten van het bestuur, of die anderszins geraakt wordt door besluitvorming door het bestuur. Het gaat bijvoorbeeld om het bestuursorgaan dat op grond van zijn bestuursbevoegdheid ruimtelijke besluiten neemt en daarmee de fysieke leefomgeving of het vermogen van de burger aantast, ten gunste van een andere burger, of ten gunste van een algemeen belang. Het kan ook gaan om de relatie tussen de belastingbetaler en de belastingdienst, tussen de vreemdeling en de IND, of tussen de inspecteur en degene op wie toezicht wordt gehouden.
In dit vak wordt gekozen voor een empirisch perspectief: ‘zo werkt het’. Aan de hand van bestaand empirisch onderzoek naar het functioneren van het bestuur wordt nagegaan welke concepten bepalend zijn voor het functioneren van het bestuur. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: hoe passen ambtenaren het recht toe? Hoe krijg je actieve burgers in inspraakprocedures? Wie heeft de macht in besluitvormingsprocedures? Waarom worden regels niet altijd gehandhaafd? Hoe kijken burgers tegen bezwaarprocedures aan en ten slotte: wat bepaalt de aanvaarding van de uitkomst van een rechterlijke procedure?
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges.)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
(Het cijfer wordt bepaald door deelname aan een verplichte opdrachtenreeks en een tentamen.)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. dr. mr. A. Tollenaar
Docent(en) prof. dr. mr. A. Tollenaar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 3 semester II a verplicht
Minor Politiek en Bestuur  ( Minor Politiek en Bestuur - 30 EC) 3 semester II a keuze
Open Colleges 1 semester II a keuze