Penologie voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGASR70405
Vaknaam Penologie voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Penologie voor niet-juristen
Leerdoelen Inzicht geven in de grondslagen en doelen van straffen en maatregelen, het maatschappelijk krachtenveld waarin ze vorm krijgen en de gewenste en ongewenste effecten die ermee worden bereikt. De ontwikkeling en toepassing van sancties wordt mede behandeld vanuit een interdisciplinair en internationaal perspectief.
De studenten leren bovendien de wetgeving en praktijk van het penitentiair recht kennen.
Voorts leren ze sociaal-wetenschappelijke methoden van onderzoek, waarmee bijvoorbeeld de effecten van straffen en maatregelen worden vastgesteld, te doorgronden en de resultaten ervan kritisch te beschouwen.
Kennis van de literatuur wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen. Ook moet de opgedane kennis zelfstandig worden toegepast aan de hand van een schrijfopdracht.
Omschrijving Aan de orde komen de doelen en grondslagen van straf en maatregel, de gewenste en ongewenste effecten van sanctionering, de (betrouwbaarheid van de) wijze waarop die kunnen worden gemeten en de rechtspositie van justitiabelen gedurende hun vrijheidsbeneming. Ook de organisatie van sanctietoepassing en -tenuitvoerlegging door reclassering en gevangeniswezen en de beleving van straf door gestraften en uitvoerend werkers worden behandeld. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties.
Naast hoorcolleges maken een schrijfopdracht en een bezoek aan een penitentiaire inrichting deel uit van het programma.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
(Bonus in de vorm van schrijfopdracht)
Vaksoort extern, b-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. M.J.F. van der Wolf
Docent(en) prof. M.J.F. van der Wolf
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De 18 wetten van de Nederlandse Bajes,
Roffa publishing,2016

R. Adames 9789082638905 ca. €  22,70
Reader 2019-2020
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-12 het vak Penologie hebben gehaald.
Opmerkingen Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie Kennisbank Rechten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Open Colleges - semester I b keuze