Criminologie voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGASR70305
Vaknaam Criminologie voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Criminologie voor niet-juristen
Leerdoelen Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
 • inzicht in de empirie van criminaliteit en criminaliteitsbeheersing
 • begrip van de meerwaarde van de criminologie boven monodisciplinaire benaderingen
 • kennis van beleidsimplicaties van criminologisch onderzoek
 • kennis van de belangrijkste begrippen uit de criminologie
Omschrijving Het bieden van een eerste kennismaking met de verschillende velden en thema's waar de criminologie zich mee bezig houdt. Na het volgen van het vak is de student in staat de volgende velden en onderwerpen binnen de criminologie te benoemen en te beschrijven, mede aan de hand van actuele ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding:
 • Strafrechtelijke en criminologische vragen: normatief en empirisch denken
 • Criminologie, politiek en beleid
 • Het domein van de criminologie
 • Aard en omvang van criminaliteit
 • Beeldvorming rond criminaliteit
 • Verklaringen voor criminaliteit
 • Reacties op criminaliteit
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges (weken 1-7))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata - zie ook opmerking)
Vaksoort extern, b-niveau, juridisch
Coördinator dr. M. Althoff
Docent(en) dr. M. Althoff
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper Criminologie voor niet-juristen (verkrijgbaar bij de klapperwinkel)
Entreevoorwaarden
 • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WO-bachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten.
Opmerkingen
 • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-12 het vak Inleiding Criminologie hebben gehaald.
 • Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie Kennisbank Rechten.
onder het kopje 'Informatie voor niet-rechtenstudenten'.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minor Misdaad en Straf 3 semester I a verplicht*
Open Colleges - semester I a keuze