Europees Privaatrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGARG90206
Vaknaam Europees Privaatrecht
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Europees Privaatrecht
Leerdoelen Het vak Europees Privaatrecht biedt u kennis van en inzicht in Europese stelsels van nationaal privaatrecht (Franse, Duitse, Engelse en Nederlandse) in verhouding tot hun gemeenschappelijke grondslag: het gemene Europese privaatrecht.

Met de opgedane kennis en verworven inzichten verdiept u uw mogelijkheden om rechtshistorische aspecten van een vraagstuk te vergelijken en beoordelen door er kritisch en evaluatief over na te denken. Gedurende het vak verbetert u uw academische vaardigheden m.b.t. onderzoek, presentatie en schrijfvaardigheid door op heldere wijze zowel mondeling als schriftelijk antwoorden te formuleren op gestelde rechtshistorische vragen.
Omschrijving De rechtsdiversiteit binnen West-Europa is een relatieve; zij wordt bepaald door de mate waarin men in de grote codificaties wel of niet heeft willen afwijken van het gemeenrechtelijke systeem. Door deze relativering van de bestaande rechtsdiversiteit in West-Europa en de relatering aan het gemene recht wordt de student enerzijds ingevoerd in het gemene Europese privaatrecht en anderzijds in de verschillende nationale varianten daarvan. Aldus beoogt het vak de stelsels van privaatrecht te benadrukken.

In het kader van de colleges wordt de continentale civil law telkens vergeleken met de Engelse common law. Het vak valt om deze reden goed te combineren met het vak Grondbeginselen van het Anglo-amerikaans Vermogensrecht.

.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges.)
Toetsvorm schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. J.E. Jansen
Docent(en) prof. mr. J.E. Jansen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht I (laatste druk) W.J. Zwalve ca. €  60,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester II a keuze
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester II a keuze
Open Colleges 1 semester II a keuze