Letselschade en Beroepsziekten

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGAPR90706
Vaknaam Letselschade en Beroepsziekten
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Letselschade en Beroepsziekten (Nieuwe naam per 20/21 wordt Personenschade: Theorie & Praktijk)
Leerdoelen Inzicht en kennis te verwerven op dit zeer specifieke deelterrein van het aansprakelijkheidsrecht, waar de complexe schadegevallen zich maar moeilijk laten oplossen met hulp van het klassieke dogmatische instrumentarium. Te denken valt bijv. aan beroepsziekten opgelopen op de werkplek; aan ongevallen die de werknemer tijdens zijn werkzaamheden in het het buitenland oploopt. Het doel is de stof die in Burgerlijk Recht 3 aan de orde komt te verdiepen.Om de student tijdens de colleges reeds kennis te laten maken met de rechtspraktijk worden een aantal colleges door gerenommeerde gastdocenten gegeven. Nadat de student het vak heeft afgerond is hij of zij in staat zeer complexe vraagstukken op het grensvlak van aansprakelijkheid en letselschade op te lossen. Daarbij komt ook de problematiek van de grensarbeider en gedetacheerde werknemer, dus de internationale dimensie, aan de orde.
Omschrijving De stof wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd: aansprakelijkheidsrecht (contractenrecht, onrechtmatige daad), internationaal privaatrecht, en het verzekeringsrecht. De problematiek roept op een groot aantal gebieden tal van vragen op. Wat is de grondslag van de werkgeversaansprakelijkheid? Vormt het feit dat de betrokken ondernemer de van belang zijnde veiligheidsvoorschriften heeft nageleefd een verhindering om hem aan te spreken? In de (recente) rechtspraak staat de afbakening tussen art.7:658 en 7:611 centraal.In de zgn. november- arresten van 2011 heeft die afbakening voor bedrijfsongevallen nader vorm gekregen (De Rooyse Wissel). In de zgn. juni arresten van 2013 is daar voor wat betreft de beroepsziekten een vervolg aan gegeven (Lansink-Ritsma. Voorts wordt de vraag naar bevrijdende verjaring bij verborgen beroepsziekten(asbest) besproken.Ten aanzien van de omvang van de schadevergoeding vraagt het leerstuk van de zgn. proportionele aansprakelijkheid versus het leerstuk van het verlies van een kans bijzondere aandacht. Ook de IPR- problematiek komt in vogelvlucht aan de orde. De IPR-materie is zeer actueel en speelt in de rechtspraktijk een grote rol. Tenslotte is aandacht voor het verzekeringsrecht toegespitst op de complexe problemen van dit vak.

Werkwijze: Het vak wordt gedoceerd in de vorm van hoorcolleges. Daarbij treden o.a. gastdocenten – advocaten uit de letselschadepraktijk - op.
Het vak is in de eerste plaats geschikt voor studenten met een privaatrechtelijke belangstelling. Ook studenten uit de hoofdrichting publiekrecht kunnen aan dit vak deelnemen; zij zullen er rekening mee moetend houden dat zij, i.h.b. wat het IPR-gedeelte betreft, zich extra zullen moeten inspannen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. A. Kolder
Docent(en) Gastdocent(en) ,mr. J.G. Knot ,prof. mr. dr. A. Kolder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuurbundel (geactualiseerd) €  25,00
Rechtspraakbundel (geactualiseerd) €  20,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II a b. (OV 1-3)
Open Colleges 1 semester II a keuze