Jeugdrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGAPR90606
Vaknaam Jeugdrecht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Jeugdrecht
Leerdoelen Na afronding van het vak Jeugdrecht heeft u specialistische kennis van en grondig inzicht verworven in:
- Verschillende civielrechtelijke aspecten van het recht rondom minderjarigen als handelings(on)bekwaamheid, het gezag van ouders en voogden, het afstammings- en adoptierecht, de positie van de minderjarige in het echtscheidingsrecht en de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen in het kader van de jeugdhulpverlening.
- verschillende strafrechtelijke aspecten rondom minderjarigen als de straffen en maatregelen van het jeugdstrafrecht en de verschillen ten opzichte van het volwassenenstrafrecht, de bijzonderheden van het strafproces voor jeugdigen ten opzichte van dat voor volwassenen, de bijzondere regels voor de opsluiting van jeugdige delinquenten en de doorwerking van het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) in het positieve jeugdstrafrecht.

U bent in staat om aan de hand van de verworven kennis op gevorderd niveau vraagstukken op te lossen aan de hand van verschillende casusposities met betrekking tot civiele en strafrechtelijke aspecten van het recht rondom minderjarigen.
Omschrijving Tot dit vak behoren zowel een civielrechtelijk als een strafrechtelijk deel. In het civielrechtelijk deel zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen: minderjarigheid, handelings(on)bekwaamheid, (ouderlijk) gezag, kinderbeschermingsmaatregelen m.b.t. het ouderlijk gezag, kind en echtscheiding, afstammingsrecht en adoptie.
Tot het strafrechtelijk deel behoren het materiële jeugdstrafrecht (Boek I, Titel VIIIA WvSr) en het jeugdstrafprocesrecht (Boek IV, Titel II WvSv) in relatie de fundamentele rechten en vrijheden die voortvloeien uit het EVRM en het Internationaal verdrag tot bescherming van de rechten van het kind (IVRK).
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen
Docent(en) dr. mr. M.J.F. van der Wolf ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
iJeugdrecht en jeugdhulp, laatste druk, Sdu uitgevers Bruning, Liefaard en Vlaardingerbroek 9789035248663
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht) - semester I a c. (OC) 1-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I a a. (OV 1-3)
Open Colleges 1 semester I a keuze