Jaarrekeningenrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGAHA90506
Vaknaam Jaarrekeningenrecht
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Jaarrekeningenrecht
Leerdoelen Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende jaarrekeningenrecht door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Ondernemingsrecht I. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het  jaarrekeningenrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen.
Omschrijving Het jaarrekeningenrecht in Nederland (en andere lidstaten van de Europese Unie) is sterk communautair bepaald en is de laatste jaren sterk in beweging. De financiele verslaggeving van ondernemingen vervult allereerst een belangrijke informatieve externe functie voor het maatschappelijk verkeer (kapitaalmarkt, beleggers en andere gebruikers). Dit speelt met name bij beursondernemingen een belangrijke rol. Voor de verslaggeving zijn daarbij vooral van belang de door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden van de International Accountancing Standard Board (IASB) Ook vervult de financiele verslaggeving een retrospectieve functie, meer in het bijzonder op het gebied van verantwoording en decharge en in het kader van het kapitaalbeschermingsrecht. In het kader van de corporate governance-discussie, gestart in de VS, is er de laatste jaren veel aandacht voor de financiele verslaggeving van ondernemingen en de controle ervan door accountants. Naast de kwaliteit van het financiele verslaggevingsproces zijn vooral de opzet, kwaliteit en werking van interne risicobeheersingsystemen binnen ondernemingen van belang en de doorwerking daarvan op de (externe) financiele rapportage van (beursgenoteerde) ondernemingen. Dit heeft er in Nederland toe geleid dat er ter versterking van de kwaliteit van de financiele verslaggeving van beursondernemingen extern toezicht er op is gekomen alsmede toezicht op de accountants controle, in beide gevallen uitgeoefend door e Autoriteit Financiele Markten (AFM). Belanghebbenden kunnen voor bezwaren tegen de inhoud van de financiële verslaggeving zich wenden tot de Ondernemingskamer. In dit vak komen, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie de genoemde aspecten aan de orde. Een actieve bijdrage aan de colleges wordt gestimuleerd en verwacht.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm mondeling
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. J.B. Wezeman
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. mr. dr. J.B. Wezeman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland (nader op te geven delen hieruit) H. Beckman 978 90 13 05741.6 €  108,50
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
  • verplicht: Handelsrecht A
Opmerkingen Het vak vindt alleen doorgang bij minimaal 10 deelnemers.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester II b keuze
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester II b keuze