Terrorisme en terrorismebestrijding

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGACR70405
Vaknaam Terrorisme en terrorismebestrijding
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Terrorisme en terrorismebestrijding
Leerdoelen Het verwerven van kennis van, en inzicht in het thema 'misdaad en straf', toegepast op een actueel maatschappelijk thema: terrorisme en terrorismebestrijding.
Aan het eind van de cursus worden de studenten vanuit criminologisch perspectief geacht de behandelde (criminologische) theorieën en onderzoeksbevindingen te kunnen reproduceren en er tevens blijk van te geven daarin voldoende inzicht te hebben. Daarnaast wordt beoogd specifieke vaardigheden (o.a. analyseren van problemen en beleidsoplossingen, literatuurontsluiting) te ontwikkelen.
Vanuit straf(proces)rechtelijk perspectief worden studenten geacht niet alleen voldoende kennis te hebben van, en inzicht te hebben in de behandelde leerstukken, maar wordt tevens getoetst of ze beschikken over de vaardigheid om
a)eenvoudige casusposities te analysren en te ontrafelen in relevante straf(proces)rechtelijke deelvragen
b)het daarop betrekking hebbende relevante recht te inventariseren en te selecteren
c)de daarin besloten liggende rechtsregels, criteria en voorwaarden toe te passen op de casus.
Tevens dienen ze op heldere en begrijpelijke wijze te kunnen verwoorden en te beargumenteren hoe ze tot de oplossing van de casus zijn gekomen.
Omschrijving Het thema wordt multidisciplinair behandeld vanuit sociaal-wetenschappelijk (criminologisch) en juridisch (strafrechtelijk) perspectief.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
 • de definitie(s) van terrorisme
 • hedendaags (moslim)terrorisme en radicalisering
 • instrumenten ter bestrijding van terrorisme
 • de paradox: burgers beschermen tegen terrorisme door burgers te korten op hun rechten
 • het strafrecht als instrument in de strijd tegen het terrorisme
 • materieelrechtelijke aanpassingen in het strafrecht in het kader van de terrorismebestrijding
 • procesrechtelijke aanpassingen in het strafrecht in het kader van de terrorismebestrijding
 • de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten ter bestrijding van terrorisme
 • de verhouding tussen de strafrechtelijke keten en de AIVD
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort extern, b-niveau, niet-juridisch
Coördinator dr. M. Althoff
Docent(en) dr. M. Althoff ,prof. dr. A.L. Smeulers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper
N.B: tijdig bestellen bij de klapperwinkel!
ca. €  5,87
Terrorismebestrijding (studiepocket strafrecht nr. 41) Deventer: Kluwer, 2010
N.J.M. Kwakman 978 90 13 11816 2 ca. €  46,00
Wettenbundel
(reeds eerder aangeschaft)
Entreevoorwaarden
 • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
 • Studenten Minor Misdaad en Straf geadviseerd: Inleiding strafrecht voor niet-juristen (semester 1a) voorts geen entree-eisen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken niet juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester I b keuze
Minor Misdaad en Straf 3 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze