Alternatieve Geschilbeslechting

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGABE90106
Vaknaam Alternatieve Geschilbeslechting
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Alternatieve Geschilbeslechting
Leerdoelen Nadat u dit vak heeft afgerond, bent u vertrouwd met de meest voorkomende alternatieven voor geschilbeslechting door de overheidsrechter: mediation, arbitrage en bindend advies. U heeft enige kennis van sociaalwetenschappelijke inzichten over strategieën van conflicthantering, u kunt beoordelen in hoeverre voor het beslechten van bepaald soort conflicten de gang naar de rechter of juist gebruikmaking van een van de alternatieven de aangewezen weg is, u heeft zicht op de verschillen tussen het bestuursrecht, het privaatrecht en het strafrecht voor wat betreft de mogelijkheden geschillen op een alternatieve wijze te beslechten en u heeft inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. Tot slot bent u in staat kritisch te reflecteren op literatuur waarin de werking van een van de methoden van alternatieve geschilbeslechting wordt geanalyseerd.
Omschrijving Rechtspraak is onmisbaar voor het oplossen van conflicten. Maar rechtspraak is kostbaar, tijdrovend, en gericht op het juridische gelijk in plaats van op het bereiken van overeenstemming. Iedere zichzelf respecterende jurist moet zou derhalve in staat moeten zijn de methode van geschilbeslechting zoals die in de rechtspraak wordt gehanteerd, te vergelijken met alternatieven. Deze alternatieven voor de gang naar de rechter, met name mediation, staan in dit vak centraal. Wanneer verdient de rechter de voorkeur, wanneer een van de alternatieven? Maakt het uit of het gaat om een bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk geschil? Wat zijn de juridische haken en ogen aan alternatiever manieren van geschilbeslechting? Hoe werkt mediation in de praktijk?
In het vak wordt tijdens de hoorcolleges aandacht bestreed aan de relevante literatuur en komen de mogelijkheden van het gebruikmaken van de alternatieven in de verschillende rechtsgebieden aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op zowel de meer juridische als de meer praktische aspecten van mediation. Het vak wordt afgesloten met zowel een tentamen als met het presenteren en schrijven van een boekbespreking, waarin kritisch wordt gereflecteerd op onderzoek betreffende een methode van alternatieve geschilbeslechting.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm papers, presentatie(s), schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. A.T. Marseille
Docent(en) mr. P. Koerts ,prof. mr. dr. A.T. Marseille ,mr. dr. L.J.J. Peters
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Een reader met diverse artikelen.
Mediation in juridisch perspectief A.H. Santing-Wubs 9789013039757
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester I a keuze
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester I a keuze
Open Colleges 1 semester I a keuze