Human error

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSMIN05
Vaknaam Human error
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Human error
Leerdoelen Na afloop van de cursus zullen studenten:
- condities kennen waarin menselijke fouten tot rampen kunnen leiden,
- het belang en de reikwijdte kennen en begrijpen van het grotere geheel van de context waarin dergelijke rampen plaatsvinden,
- basisconcepten kennen uit de cognitieve- en arbeidspsychologie die aan de basis staan van de rampen,
- methoden kennen om de relatie van deze basisconcepten tot rampencondities te onderzoeken,
- weten en begrijpen hoe kennis en toepassing van deze basisconcepten in ontwerpen van werk, situaties en activiteiten tot meer veiligheid kunnen leiden,
- het begrip veiligheidscultuur (safety culture) kennen en daaraan verwante aspecten,
- een analyse kunnen maken in een casusbeschrijving van de onderliggende aspecten die van een fout / fouten tot een ramp hebben geleid.
Omschrijving De mens wordt vaak als een risicofactor beschouwd, als een systeemcomponent die door onveilig handelen een belangrijk aandeel heeft in het veroorzaken van rampen. Maar dit is een wat eenzijdige kijk op de zaak, aangezien mensen in een systeem functioneren en de meeste mensen niet met opzet fouten maken of rampen veroorzaken. Er is ook een ander perspectief mogelijk, waarin de mens de redder is die door een groot aanpassings- en compensatievermogen voorkomt dat systemen die de veiligheid zwaar op de proef stellen uitlopen op een ramp. Uitgangspunt van deze cursus is dat zelfs wanneer een fout van een individu getraceerd kan worden op basis van onjuist handelen, dit individuele handelen bekeken moet worden vanuit de context van de omgeving, samenleving en organisatie. Deze cursus geeft een introductie van de basisconcepten uit de arbeids- en cognitieve psychologie die centraal staan bij het minimaliseren van menselijke fouten. Onderwerpen als het ontwerpen van werk in relatie tot het maximaliseren van prestatie en gezondheid, mentale werkbelasting, stress, en selectie en training worden gecombineerd met de introductie van technieken om menselijke fouten te onderzoeken en classificeren. Er wordt nadruk gelegd op het treffen van veiligheidsmaatregelen binnen de gehele context, en op het voorkomen van situaties waarin fouten kunnen optreden.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm werkstuk (individueel)
(individuele opdracht en groepspresentatie)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. D. de Waard
Docent(en) prof. dr. D. de Waard , guest lecturers ,dr. J.L. Veldstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A life in error. From little slips to big disasters Reason, J. (2013) 978-1-4724-1841-8 ca. €  21,00
Streetlights and Shadows: Searching for the Keys to Adaptive Decision Making Klein, G. (2011) 978-0262516723 ca. €  20,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minor: Psychology in Society - semester I b keuze
Minor: Psychology of Cognition, Development, and Performance 3 semester I b keuze