Korte vertaalstage

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX034M05
Vaknaam Korte vertaalstage
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Korte vertaalstage
Leerdoelen Na succesvolle afronding van deze stage heeft de student inzicht in de gang van zaken bij de stage-instantie, is hij/zij in staat zelfstandig dan wel in teamverband relevante taken op academisch niveau uit te voeren en kan hij/zij hiervan op adequate wijze mondeling en schriftelijk verslag doen.
Omschrijving Studenten voeren ter kennismaking met de beroepspraktijk zelfstandig en/of in teamverband relevante taken uit bij een door de RUG goedgekeurde instantie, zoals een vertaalbureau, uitgeverij of andere organisatie waar vertalen een substantieel deel van het werk uitmaakt. Na afloop houden zij hierover een presentatie en schrijven zij een verslag waarin zij reflecteren op hun leerproces.
Deze stage kan gevolgd worden als alternatief voor de module Vertalen voor de Europese Unie. Eén van beide is verplicht.
Uren per week
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort master
Coördinator drs. T. Nutters
Docent(en) drs. T. Nutters
Entreevoorwaarden Het eerste deel van de module Vertaalvaardigheid (sem. 1a) moet gevolgd zijn.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Taalwetenschappen  (Europese Taalkunde - specialisatie: Vertalen in Europa) 1 semester II keuze