The Sound of Language

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX029M05
Vaknaam The Sound of Language
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam The Sound of Language
Leerdoelen Studenten die de masteropleiding in deze track hebben voltooid, hebben aangetoond
- specialistische/gevorderde kennis van en inzicht in concepten en theorieën op het gebied van theoretische taalkunde en taalontwikkeling en -variatie.
- het vermogen om verbanden te leggen tussen theorie/analyse en empirie op het gebied van theoretische taalkunde en taalontwikkeling en -variatie.
- ervaring met de methoden en technieken die worden gebruikt bij het verrichten van onderzoek op het gebied van de theoretische taalkunde en taalontwikkeling en -variatie
- specialistische kennis van de wisselwerking tussen het vakgebied van de theoretische taalwetenschap, taalontwikkeling en taalvariatie, en aanverwante vakgebieden
- het vermogen om complexe linguïstische gegevens vanuit een theoretisch perspectief te analyseren en een argument voor of tegen bepaalde hypotheses te formuleren.
- in staat zijn de deugdelijkheid van onderzoek op het gebied van de theoretische taalkunde en taalontwikkeling en -variatie te beoordelen vanuit het oogpunt van de gebruikte methodologie
- mondeling en schriftelijk verslag kunnen uitbrengen over ideeën en onderzoek op het gebied van de taalkunde in het juiste register (formeel, informeel, specialistisch).
Omschrijving In deze collegereeks leren de studenten buitenlandse accenten te meten en deze in verband te brengen met fonetische en fonologische verschillen tussen doeltaal (L2, L3, ...) en de moedertaal (L1) van de sprekers. Verschillen in spreeksnelheid, toonhoogte, intensiteit, duur en timbre worden gemeten aan de hand van een groot aantal parameters, o.a. occlusietijd, formantwaardes, syllabeduur, intensiteitshellingen en voice onset time. Verschillen in sterkte van deze invloeden worden uitgedrukt binnen het kader van Optimality Theory.
De cursus begint met een aantal colleges om de nodige basiskennis te verwerven (b.v. op het gebied van de akoestische fonetiek, fonologische theorieën, tweedetaalverwerving), gevolgd door practicumcolleges om de software (o.a. Praat) onder de knie te krijgen. Daarna kunnen de studenten hun eigen onderzoek richten op accenten in de door hen bestudeerde taal.
Uren per week 4
Onderwijsvorm nog niet bekend
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort master
Coördinator Dr. W. Kehrein
Docent(en) Dr. W. Kehrein
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding).
Opmerkingen Open voor Exchange Students
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Taalwetenschappen  (Europese Taalkunde - specialisatie: Language Development and Variation) 1 semester II a verplicht
Ma Taalwetenschappen  (Europese Taalkunde - specialisatie: The Human Language System) 1 semester II a verplicht
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Cognition) 1 semester II a keuze