Klankleer 1

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX022P05
Vaknaam Klankleer 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Klankleer 1
Leerdoelen - De student is bekend met basisbegrippen en -theorieën uit de fonologie, morfologie en fonetiek en kan hier kritisch op reflecteren. (K1)
- De student kan deze begrippen toepassen op nieuwe taaldata. (K2)
- De student kent basale analysemethoden op het gebied van de fonologie, fonetiek en morfologie. (K3)
Omschrijving Aan de orde komen: fonetiek, fonologie en hun relatie tot andere disciplines; bouw en werking van de spraakorganen; classificatie van spraakklanken; fonetische transcriptie; fonologische regels; distinctieve kenmerken; syllabestructuur; stemvorming en geluidleer; klemtoon en ritme; morfonologie, spelling.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm multiple choice
Vaksoort propedeuse
Co├Ârdinator dr. D.G. Gilbers
Docent(en) dr. D.G. Gilbers
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I b intr
Ba Nederlands  (pre-master voor HBO 2e graads Nederlands) 4 semester I b verplicht
Ba Nederlands 1 semester I b verplicht
Ba Taalwetenschap  (Pre-master Neurolingu├»stiek) 4 semester I b verplicht
Ba Taalwetenschap 1 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Communicatie- en Informatiewetenschappen) 3 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Minorities and Multilingualism/Fries) 3 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Kunst, Cultuur en Media) 3 semester I b verplicht