Semantiek 1

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX021P05
Vaknaam Semantiek 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Semantiek 1
Leerdoelen Na afronding van het college dient de student kennis te hebben van semantische begrippen, inzicht te hebben in diverse semantische theorieën, en vaardigheid te bezitten in de toepassing van semantische analysemethoden. Daarnaast is de student in staat om meerdere visies op een semantisch verschijnsel te begrijpen en met elkaar te vergelijken, en om theorie en empirie op het gebied van de semantiek met elkaar in verband te brengen.
Omschrijving Dit college vormt een inleiding tot de betekenisleer. Aan de hand van onderwerpen als referentie, thematische rollen, presuppositie, entailment, kwantoren, connectieven, modaliteit, werkwoordstijden en aspect komen elementaire begrippen in de semantiek aan de orde. Er zal ook aandacht worden besteed aan de beginselen van de logica en formele semantiek. Daarnaast wordt aan de hand van taalverwerving en zinsverwerking empirisch onderzoek naar semantiek besproken.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort propedeuse
Co├Ârdinator prof. dr. J. Hoeksema
Docent(en) prof. dr. P. Hendriks ,prof. dr. J. Hoeksema
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aanvullend collegemateriaal zal beschikbaar worden gemaakt op NESTOR.
Semantics, Fourth Edition 2016, Wiley Blackwell, e-book via
universiteitsbibliotheek beschikbaar.
Saeed, John I. 978-1-118-43016-3 ca. €  47,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I b intr
Ba Nederlands 1 semester I b verplicht
Ba Taalwetenschap  (Pre-master Neurolingu├»stiek) 4 semester I b verplicht
Ba Taalwetenschap 1 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Kunst, Cultuur en Media) 3 semester I b verplicht