Afasiologie

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX001M10
Vaknaam Afasiologie
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Afasiologie
Leerdoelen 1. De student is bekend met theorieën op verschillende deelgebieden van de theoretische taalkunde en de afasiologie en is in staat deze zelf te hanteren. 2. De student kan theorie/analyse en empirie op het gebied van de neurolinguïstiek met elkaar in verband brengen. 3. De student is bekend met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de afasiologie 4. De student kent de methoden en technieken waarmee onderzoek op het gebied van de neurolinguïstiek bedreven wordt. 5. De student is in staat zelfstandig nieuwe ideeën voor onderzoek op neurolinguistisch gebied te ontwikkelen 6. De student is in staat schriftelijk en mondeling verslag te doen over ideeën en (eigen) onderzoek op het gebied van de afasiologie
Omschrijving In dit onderzoekscollege wordt de student geleerd zelfstandig een onderzoek op het gebied van afasie op te zetten. Er wordt aandacht besteed aan het kritisch lezen van de onderzoeksliteratuur, het operationaliseren van de onderzoeksvraag naar aanleiding van bevindingen uit de literatuur en het opzetten van het onderzoek. Voor studenten die een scriptie schrijven over afasie is dit het eerste stadium van het onderzoek. Tijdens het college doen de studenten regelmatig verslag van het verloop van het onderzoek met behulp van mondelinge presentaties en schriftelijke verslagen. Ook worden alle studenten geacht een referaat te houden, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van Power Point. Het college wordt afgerond met het schrijven van een onderzoeksverslag, dat kan dienen als voorbereiding op de scriptie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm onderzoekswerkstuk
(werkstuk, opdrachten en presentatie tellen mee voor het eindcijfer)
Vaksoort master
Co├Ârdinator dr. D.A. de Kok
Docent(en) dr. D.A. de Kok , A. Rofes, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
artikelen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I mast
Ma Taalwetenschappen  (Ma Neurolingu├»stiek) 1 semester I verplicht