Masterscriptie Neurolinguïstiek

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTS998M20
Vaknaam Masterscriptie Neurolinguïstiek
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 20
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Neurolinguïstiek
Leerdoelen 1. De student is in staat meerdere visies vanuit verschillende disciplines op een bepaald deelgebied van de (neuro)linguïstiek met elkaar te vergelijken. 2. De student is in staat neurolinguïstisch onderzoek uit te voeren en te evalueren op adequaatheid van de gebruikte statistiek en methodologie. 3. De student is in staat schriftelijk verslag te doen over ideeën en onderzoek uit de neurolinguïstiek. 4. De student is in staat zich verder te verdiepen in een specialisatiegebied van de neurolinguïstiek. 5. De student is voorbereid op het volgen van een PhD-traject op het gebied van de neurolinguïstiek en taalpathologie in brede zin.
Omschrijving De Masterscriptie is een van de belangrijkste instrumenten om vast te stellen of de student heeft voldaan aan de eindkwalificaties van de Masteropleiding. De student brengt het geleerde - in de vorm van verworven kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van zijn vakgebied - in praktijk door het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek van substantiële omvang. Hiertoe wordt een eenduidige vraagstelling opgesteld. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag wordt de meest relevante literatuur geïdentificeerd en worden onderzoeksgegevens verzameld en geanalyseerd. Vervolgens vindt beantwoording plaats in de vorm van een analytisch en verantwoord betoog. Verantwoording vindt plaats door het vermelden van bronnen of data (met literatuur-, data- en bronverwijzingen ) die het betoog onderbouwen. Uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek vindt plaats conform de conventies van het vakgebied. Het onderzoek wordt zelfstandig uitgevoerd. Het onderzoeksverslag geeft aldus blijk van een op vakkennis berustend vermogen tot het doorgronden van en het kritisch oordelen over wat anderen over het onderwerp hebben geschreven en over de eigen onderzoeksresultaten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. Y.R.M. Bastiaanse
Docent(en) V.M. Correia de Aguiar, PhD. ,Dr. D.A. de Kok ,prof. dr. R. Jonkers , S. Popov, PhD. , A. Rofes, PhD. ,Dr. S.A. Sprenger
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Taalwetenschappen  (Ma Neurolinguïstiek) 1 semester II verplicht