Het kind in de Franse jeugdliteratuur

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LRF039M10
Vaknaam Het kind in de Franse jeugdliteratuur
Niveau(s) master
Voertaal Frans
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Het kind in de Franse jeugdliteratuur
Leerdoelen Na het volgen van dit college heeft de student kennis van diverse primaire werken uit de Franse jeugdliteratuur en van relevante secundaire bronnen. Hij/zij heeft inzicht verworven in zowel socioculturele en letterkundige als taalkundige kenmerken van dit genre alsook van de hieraan gerelateerde vertaalproblematiek. Al naar gelang het profiel van de student heeft hij/zij zich nader in enkele aspecten verdiept en via mondelinge en schriftelijke verslaglegging blijk gegeven van een grondige kennis hiervan.
Overeenkomstige eindtermen MA-OER: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 25, 27, 28.
Omschrijving Vanaf de 20e eeuw zien we in de jeugdliteratuur een diversificatie aan thema's en stijlen, met een tendens naar realistische beschrijvingen met een minder happy end en, sinds enkele decennia, invloed van de multiculturele samenleving. De literaire conventies m.b.t. dit genre lopen qua taalgebied uiteen, wat verklaart dat er in vertalingen vaak aanpassingen worden gedaan. Wij verdiepen ons in dit college in zowel socioculturele, literaire, taalkundige als vertaalwetenschappelijke vraagstukken, zoals: welk beeld van het kind wordt in de roman geschetst en hoe is dit in de nationale context te plaatsen? Hoe drukken de jeugdige personages zich uit en welke identiteit wordt hiermee geconstrueerd? Welke strategie kan een vertaler toepassen als het gaat om taal- of cultuurgebonden elementen? Afhankelijk van hun profiel en interesse opteren studenten in hun eigen onderzoek voor een uitwerking van een van deze benaderingen. Bij de samenstelling van het corpus primaire teksten dat we tijdens college bespreken* kan ook rekening worden gehouden met de toepasbaarheid van de teksten en evt. vertalingen of bewerkingen daarvan in het middelbaar onderwijs, wat aantrekkelijk is voor EduMA-studenten.
*) De definitieve keuze voor de primaire literatuur wordt kort voor het college van start gaat bekendgemaakt.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
(3 uur werkcollege)
Toetsvorm presentatie, schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator dr. J.M.L. den Toonder
Docent(en) dr. J.M.L. den Toonder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
La vie de ma mère !, Paris, Gallimard, 1994 Jonquet, Thierry €  5,00
Vertalen uit het Frans, tekst en uitleg, Bussum, Coutinho, 2010 Linn, S.I. & A. Molendijk €  27,50
Kiffer sa race, Paris, Lattès, 2008 Mahany, Habiba €  7,00
Sa mère, Paris, Stock, 2017 Saphia, Azzedine €  7,00
Le gone du Chaâba, Paris, Seuil, 1986 Begag, Azouz €  7,00
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding).
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens colleges. Voorafgaand aan het eerste college wordt een definitieve keuze uit de literatuur gemaakt.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 1 semester I verplicht
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  (C2. European Literatures and Interculturality: Frans) 1 semester I verplicht