Griekse epigrafie (MaLa)

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LQX021M05
Vaknaam Griekse epigrafie (MaLa)
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Griekse epigrafie (Masterlanguage)
Leerdoelen 1.1 op gevorderd niveau kennis van en inzicht in de Griekse en Latijnse taal en cultuur dan wel de Oude Geschiedenis, die de studenten in staat stelt zelfstandig origineel onderzoek uit te voeren.

1.2 specialistische kennis van en inzicht in een letterkundig of taalkundig aspect van het Grieks en/of Latijn, dan wel een periode of thema van de Oude Geschiedenis alsmede vertrouwdheid met theoretische en methodologische benaderingen van de betreffende vakgebieden.

1.3 gevorderde kennis van en inzicht in theorieën, methoden en technieken van de Griekse en Latijnse taal en cultuur en de Oude Geschiedenis.

1.4 de capaciteit tot het innemen van een eigen positie in de hoofddebatten binnen één van de specialisaties van de opleiding: (a) GLTC (b) Oude Geschiedenis.

2.1 het beheersen van een voor de beide specialisaties geëigende methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek;

2.2 het vermogen om zelfstandig en op wetenschappelijke wijze primaire teksten en wetenschappelijke literatuur te verzamelen en in hun samenhang en complexiteit kritisch te bestuderen en te analyseren.

2.3 het vermogen om op de opgedane kennis en theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de eigen discipline of de maatschappelijke praktijk.

2.4 het vermogen vaardigheden toe te passen die verband houden met het vakgebied in situaties van professionele of vergelijkbare aard waarbij studenten laten zien dat zij verantwoordelijkheid en kritische zin aan de dag leggen, gefundeerde beslissingen kunnen nemen, blijk geven van oplossend vermogen en kunnen functioneren in een team of als leider.

3.1 het op systematische en creatieve wijze omgaan met complexe wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken en het zich vormen van gefundeerde oordelen, en met anderen daarover op effectieve van gedachten te kunnen wisselen.

3.2 het op adequate wijze, onafhankelijk, kritisch, logisch gefundeerd en ethisch verantwoord kunnen oordelen over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Griekse en Latijnse taal en cultuur dan wel de Oude Geschiedenis.

3.3 het bezitten van een kritische en integere houding ten opzichte van de wetenschap en de maatschappij.

4.1 het op wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk en mondeling rapporteren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen.

4.2 het op heldere wijze presenteren van opinies, mondeling en schriftelijk voor een publiek van vakgenoten en leken.

5.1 het voortdurend uitbreiden van kennis en begrip vanuit het besef dat het vakgebied van Oudheidstudies voortdurend in beweging is waardoor benaderingen en inzichten aan verandering onderhevig is.

5.2 zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt, het op academisch niveau verrichten van werkzaamheden die passen binnen de beoogde werksfeer en het functioneren in groepsverband in een hiërarchische en vakgerelateerde werkomgeving;

5.3 het zelfstandig kunnen plannen en uitvoeren van taken op een professioneel of daaraan gelijkwaardig niveau en het vermogen op effectieve wijze te leren en de beschikbare tijd in te delen, alsmede om te gaan met deadlines;

5.4 het effectief en efficiënt gebruik van ICT als studie- en communicatiemiddel.
Omschrijving Deze cursus biedt een introductie op de Griekse epigrafie en is gericht op het verwerven van epigrafische onderzoeksvaardigheden ten bate van je scriptie onderzoek. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen
Een intensieve blokcursus Griekse Epigrafie op Locatie in Athene (6-14 januari 2015) 5 ECTS zie: http://www.nia.gr/nl/onderwijs/huidig-cursusaanbod. De cursus kan tot 10 ECTS worden uitgebreid met het vak Griekse epigrafie essay (5 ECTS), zie LQX022M05.
Deze cursus kan ook voor 10 ECTS gevolgd worden in het kader van het Masterlanguage programma Klassieke Talen: http://masterlanguage.nl/griekse-epigrafie/.
Uren per week 2
Onderwijsvorm excursie, werkcollege
(80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm presentatie, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. O.M. van Nijf
Docent(en) prof. dr. O.M. van Nijf
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader aan te kondigen
Entreevoorwaarden Bachelor
Opmerkingen Er is een beperkt aantal plaatsen:
Je moet je voor de cursus in Athene apart opgeven via de website van het NIA: WWW.NIA.GR.
Je moet je voor dit vak apart intekenen via de website van Masterlanguage: http://masterlanguage.nl/griekse-epigrafie/.
Voor meer informatie over het vak kan contact worden opgenomen met prof. dr. O.M. van Nijf (o.m.van.nijf@rug.nl) or dr. M.P. de Bakker (UvA)(m.p.debakker@uva.nl)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I keuze
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Ancient History) 1 semester I keuzegroep
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Classics) 1 semester I keuzegroep
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 1 semester I keuzegroep