CALL

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LOX015M10
Vaknaam CALL
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Computer-Assisted Language Learning
Leerdoelen Na voltooiing van de cursus, zijn studenten in staat om:
1. relevante terminologie en essentiële begrippen uit de theorie en praktijk van computer-ondersteund taalonderwijs te begrijpen
2. kernbegrippen uit de tweedetaal(vreemde)verwerving en onderwijs in de tweede (vreemde) taal te koppelen aan de mogelijkheden van ICT en onderwijstechnologieën
3. verschillende typen computer-ondersteund onderwijs te analyseren en beoordelen met het oog op de toepasbaarheid binnen het taalonderwijs
4. computer-ondersteunde taalonderwijsmaterialen of methoden te ontwikkelen voor gebruik binnen een onderwijsomgeving
5. rapporteren over onderzoek en praktische toepassingen van computer-ondersteund taalonderwijs in schrijfopdrachten en presentaties
Omschrijving Deze cursus richt zich op de theorie en praktijk van computer-ondersteund taalonderwijs. Studenten worden vertrouwd gemaakt met principes voor ontwerp en evaluatie van computerondersteunde taalleerprogramma’s. Zowel toepassingen die specifiek voor taalonderwijs zijn gemaakt als generieke programma’s die vaak binnen het taalonderwijs worden gebruikt komen aan bod. Hiertoe behoren ook games, sociale software en Web 2.0 applicaties. De theoretische achtergrond en onderzoeksperspectieven worden belicht in de voorgeschreven literatuur, online interactie en presentaties en discussies tijdens het seminar. In de wekelijkse opdrachten beoordelen de studenten computerondersteunde taalmethoden en internet-gebaseerde onderwijsmaterialen. In het afsluitende project ontwikkelen ze zelf computerondersteunde taalleermaterialen, een computerapplicatie of een computerondersteund lesprogramma. Onderzoek naar het gebruik van een dergelijke toepassing in de praktijk is eveneens een mogelijkheid. Het project bouwt voort op onderzoeksresultaten en –inzichten uit erkende CALL publicaties.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum
Toetsvorm opdrachten, wekelijkse opdrachten, werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator dr. S. Jager
Docent(en) dr. S. Jager
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Technology-mediated TBLT : Researching Technology and Tasks. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014 (available online through University Library) Ortega, L., & González-Lloret, M. Eds.
Wetenschappelijke artikelen
Entreevoorwaarden Bachelor behaald in één van de volgende vakgebieden: Taalwetenschap, Friese Taal en Cultuur, Nederlandse Taal en Cultuur of een moderne vreemde taal
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht, deelname aan klassikale en huiswerkopdrachten
Deze module kan ook als 5-punts cursus worden gevolgd (afronding na blok 1 met een tentamen)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Taalwetenschappen  (Ma Applied Linguistics - TEFL) 1 semester II keuzegroep