Inl.wetensch.onderzoek

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LIX024P05
Vaknaam Inl.wetensch.onderzoek
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inl.wetensch.onderzoek
Leerdoelen Na het volgen van deze cursus, zullen de studenten in staat zijn om:

Het onderzoeksproces te begrijpen en de stappen die daarbij betrokken zijn te schetsen • De onderzoeksterminologie en verschillende soorten onderzoek te begrijpen
1. Het belang van de literatuurstudie begrijpen
2. Wetenschappelijke literatuur te kunnen lezen en synthetiseren
3. In staat zijn om geschikte literatuurbronnen te identificeren en de bronnen te evalueren
4. Een onderzoeksvraag te formuleren en een kleinschalig onderzoeksexperiment in de informatiekunde te kunnen opzetten en uitvoeren
5. Wetenschappelijke resultaten te kunnen communiceren in de vorm van geschreven onderzoeksrapporten, inclusief correcte citatie.
6. Het belang te begrijpen van onderzoeksethiek, repliceerbaarheid en validiteit
Omschrijving Het hoofddoel van deze cursus is de studenten vertrouwd te maken met de grondbeginselen van het verrichten van onderzoek. Meer in het bijzonder maakt de cursus hen vertrouwd met de basisterminologie van het onderzoek, het wetenschappelijk onderzoeksproces zelf en de onderzoeksmethoden die worden toegepast bij het onderzoek in de informatiewetenschappen.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening
Toetsvorm schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(Final project)
Vaksoort propedeuse
Coördinator M. Bartelds, MA.
Docent(en) M. Bartelds, MA. , T. Rebernik, MA.
Entreevoorwaarden Na het behaald of gevolgd hebben van LIX012P05 Inleiding Informatiekunde. Individuele uitzonderingen kunnen worden gemaakt in overleg met de docent van het vak.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 1 semester II a verplicht