Fryske taalfeardigens IIa

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LHF057B05
Vaknaam Fryske taalfeardigens IIa
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Fryske taalfeardigens IIa
Leerdoelen Na afronding van deze cursus:
- kan de student elke willekeurige Friese tekst begrijpen;
- kan de student teksten schrijven die voldoen aan de Friese conventies voor literaire teksten;
- heeft de student kennis van technische termen en ander specifiek laagfrequent schrijftaalgebruik;
- kan de student een qua stijl verzorgde en passende Friese tekst over ieder willekeurig onderwerp en van grote omvang schrijven.

Deze eindtermen komen overeen met die van de onderdelen 'skriuwe' van ERK-niveau C1.
Omschrijving Met dit vak wordt de beheersing van het Fries die is aangeleerd bij Taalvaardigheid Fries Ia,b verdiept. Dit gebeurt door het intensief oefenen van geschreven genres – door middel van vertalingen en vrije schrijfopdrachten – en het houden van uitgebreide mondelinge presentaties of dicussies. De kennis van de Friese woordenschat en het Friese idioom wordt vergroot, terwijl die talige eigenheden, met name op het terrein van de syntaxis, aan bod komen die van rechtstreeks nut zijn voor het schrijven van het Fries.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Vaksoort bachelor
Coördinator G.A. de Jong, MA.
Docent(en) G.A. de Jong, MA.
Entreevoorwaarden Het met goed gevolg hebben afgesloten van de vakken Taalvaardigheid Fries Ia en Ib.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Minorities & Multilingualism 2 semester I a keuze