Fryske taalfeardigens Ib

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LHF051P05
Vaknaam Fryske taalfeardigens Ib
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Fryske taalfeardigens Ib
Leerdoelen Na afronding van dit vak
- beheerst de student de Friese taal op ERK-niveau B2;
- heeft de student een kennis van frequente schrijftaalwoorden;
- beheerst de student de Friese schrijfconventies voor zakelijke teksten;
- kan de student een beargumenteerd standpunt innemen over de Friese schrijftaalnorm.

Deze eindtermen komen overeen met die van de onderdelen 'skriuwe' en 'yn petear' van ERK-niveau B2.
Omschrijving In deze tweede deelmodule worden de in de eerste deelmodule aangeleerde vaardigheden verder uitgebouwd en verdiept. De schrijfvaardigheid blijft hierbij centraal staan. Ook hier worden de studenten geacht één of twee, langere, mondelinge presentaties te geven.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator G.A. de Jong, MA.
Docent(en) G.A. de Jong, MA.
Entreevoorwaarden Het met goed gevolg hebben afgesloten van het vak Fryske taalfeardigens Ia.
Opmerkingen Er wordt bij deze cursus gewerkt met volledig digitaal materiaal. De cursus is ook op afstand te volgen. Deelname aan de colleges is niet verplicht.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Minorities & Multilingualism 1 semester II b keuze