Fryske taalfeardigens Ia

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LHF050P05
Vaknaam Fryske taalfeardigens Ia
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Fryske taalfeardigens Ia
Leerdoelen Na afronding van dit vak
- beheerst de student de Friese spelling op minimaal ERK-niveau B1;
- heeft de student een woordenschat die past bij minimaal ERK-niveau B1;
- heeft de student kennis van de Friese taal op minimaal ERK-niveau B1
- kan de student alle onregelmatige Friese werkoorden vervoegen;
- kan de student een langere presentatie (5 à 10 minuten) over enig onderwerp in het Fries verzorgen op niveau B2.

Deze eindtermen komen overeen met die van de onderdelen 'skriuwe' ERK-niveau B1 en 'prate' op B2.
Omschrijving Met dit vak wordt een elementaire schrijf- en leesvaardigheid van het Fries aangeleerd. De schrijfvaardigheid staat centraal. Dit kan niet zonder aandacht te besteden aan de Friese spelling en de Friese grammatica, terwijl de taalsociologische achtergrond van het Fries ook regelmatig om de hoek komt kijken. Tijdens de colleges wordt er veel geoefend, ook in samenwerking met medestudenten. Elke student wordt geacht – afhankelijk van het aantal deelnemers – één of twee kortere mondelinge presentaties te verzorgen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator G.A. de Jong, MA.
Docent(en) G.A. de Jong, MA.
Entreevoorwaarden Dit vak is met name bedoeld voor studenten die het Fries al kunnen verstaan, spreken en lezen. Bij voorkeur beschikt de student hiernaast ook over een elementaire schriftelijk beheersing van het Fries, maar die is niet vereist.
Opmerkingen Bij deze cursus wordt met uitsluitend digitaal materiaal gewerkt. Het is mogelijk deze cursus te volgen zonder bij de colleges aanwezig te zijn.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Minorities & Multilingualism 1 semester II a keuze