Fryske taalkunde

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LHF041B10
Vaknaam Fryske taalkunde
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Fryske taalkunde
Leerdoelen It doel fan dit fak is, dat de studint safolle ynsjoch krijt yn de taalkundige kant fan it Frysk, dat er de literatuer dêroer lêze en begripe en him der in oardiel oer foarmje kin. Dêrby moat 'de taalkundige kant fan it Frysk' primêr begrepen wurde as 'de grammatikale kant fan it Frysk', wat yn it ferbân fan dit fak frij rom opfette wurde moat.
Omschrijving Dit fak is in kombinaasje fan de eardere FTC-fakken 'Taalkunde Frysk: ynlieding' en 'Taalkunde Frysk (Taalkunde II)'. Yn it earste blok moat de studint sels de lêst ferskynde Fryske grammatika ‒ J. Popkema, Grammatica Fries. De regels van het Fries. Prisma, Utrecht, 2006 ‒ trochnimme. Dêrneist sille op kolleezje in pear taalkundige ûnderwerpen fan it Frysk behannele wurde. De studint krijt dêr opdrachten oer, dy't ta doel hawwe om it taalkundich analysearjen fan it Frysk yn praktyk te bringen en sa te oefenjen. Dit part fan it fak wurdt ‒ oan 'e ein fan it earste blok ‒ ôfsletten mei in skriftlik tintamen oer de stof (Popkema syn grammatika en de behannele taalkundige ûnderwerpen).
Yn it twadde blok sille der ien of mear, yn oerlis te kiezen, taalkundige ûnderwerpen behannele wurde. Yn dit blok moat der in wurkstik skreaun wurde oer in, yn oerlis te kiezen, taalkundich ûnderwerp oangeande it Frysk, dêr't ek in presintaasje oer holden wurde moat.
Uren per week
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. W. Visser
Docent(en) dr. W. Visser
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Minorities & Multilingualism 3 semester I keuzegroep