Ma-scriptie Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX999M20
Vaknaam Ma-scriptie Geschiedenis
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 20
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ma-scriptie Geschiedenis
Leerdoelen 1. specialistische kennis van en inzicht in één of meer tijdvakken, en/of thema(’s) , en/of regio(’s), alsmede de hieraan verbonden historiografische aspecten, actuele ontwikkelingen en trends;

2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;

3. kennis van en inzicht in de complexiteit en diversiteit van het verleden, de geschiedschrijving daarover en de kritische reflectie op de geschiedschrijving (historiografische reflectie);

4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;

6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audio]visuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;

7. vermogen om de verworven kennis van de geschiedenis en de geschiedschrijving en haar theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de discipline of de maatschappelijke praktijk;

9. vermogen vaardigheden toe te passen die verband houden met het vakgebied in situaties en contexten van professionele of vergelijkbare aard waarbij blijk wordt gegeven van:
a. persoonlijke verantwoordelijkheid;
b. het kunnen nemen van goed gefundeerde beslissingen in complexe en onvoorspelbare situaties;
c. oplossend vermogen;
d. het zelfstandig kunnen functioneren en als lid van een team dat zich ten doel stelt op basis van een optimale integratie van beschikbare expertises te komen tot hoogwaardige resultaten;

10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
a. het zelfstandig vinden van archivalia in archiefinstellingen en via internet;
b. het vinden en analyseren van uiteenlopende tekstuele bronnen
c. het vinden en analyseren van bronnen van beeldcultuur en materiële cultuur;
d. het vinden, analyseren en construeren van levensverhalen door middel van oral history, interviews en biografische analyse;
e. het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);
f. het uitvoeren van kwantitatieve, organisatie- en beleidsanalyses;
g. het vinden en analyseren van andere specifieke historische bronnen en andere voor historisch onderzoek bruikbare onderzoeksvaardigheden;

11. vermogen complexe wetenschappelijke historische kennis en uitkomsten van onderzoek te evalueren en hierover met historici en andere wetenschappers op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen en daarbij te reflecteren op het eigen standpunt en dat van anderen;

12. vermogen om op basis van incomplete gegevensbestanden en valide argumenten te komen tot overtuigende interpretaties van historische vraagstukken;

13. vermogen op basis van een complexe en niettemin transparante vraagstelling een historisch onderzoek volgens voorgeschreven omvang op te zetten en uit te voeren, en met behulp van de uitkomsten tot een onderbouwd oordeel te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke of ethische aspecten van het vraagstuk.

14. het vermogen op heldere, accurate en aansprekende wijze schriftelijk en met correct taalgebruik te communiceren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, benevens over de kennis, de motieven en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, zowel voor vakgenoten als voor een publiek van geïnteresseerden; zij kunnen dat doen conform de conventies van de historische wetenschappen in kritische en synthetiserende onderzoeksverslagen en een dito eindwerkstuk dat kan bestaan uit a) een scriptie; b)een leergeschiedenis; c) een scenario voor een documentaire; of d) een tentoonstelling(splan);

15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen (indien scriptieintervisiecollege);

16. vermogen op systematische wijze een eigen leerbehoefte ten aanzien van actuele en nieuwe onderwerpen te identificeren en autonoom een leerproces in gang te zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van relevant onderzoek en de nieuwste en meest recente ontwikkelingen op het gebied van de historische wetenschappen.
Omschrijving De afstudeerscriptie vormt de afsluiting van de opleiding en is in die zin een proeve van bekwaamheid. Het werkstuk kan worden verbonden aan een stage, het onderwerp van een onderzoekscollege of een leergeschiedenis, maar dat hoeft niet. Voor de afstudeerscriptie kunnen verschillende vormen worden gekozen maar de historische dimensie in de probleem- en vraagstelling en het gebruik van bronnen staan centraal. Tot de mogelijkheden behoren de scriptie, een videoproduktie met toelichting over een historisch onderwerp, een radiodocumentaire, een uitgebreide website of CD-ROM of een tentoonstelling(splan) met bijpassende catalogus over een geschiedkundig thema.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Co├Ârdinator dr. K.J. Heidecker
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Zie de brochure Masterscriptie op Nestor
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 1 hele jaar verplicht
Ma Geschiedenis  ( Politics, Organizations and Learning Histories) 1 semester II verplicht
Ma Geschiedenis  ( History and Heritage Consultancy) 1 semester II verplicht
Ma Geschiedenis  ( Un/sustainable Societies: Past, Present and Future) 1 semester II verplicht