KV: Global legacies of fascism

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX339B10
Vaknaam KV: Global legacies of fascism
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam KV: Global legacies of fascism
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik in het Nederlands of Engels, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten
Omschrijving As controversy erupts worldwide around monuments associated with racism and imperialism, there are calls in Berlin to remove the Nazi statues from the stadium where Hitler hosted the 1936 Olympics. Amid fears of a fascist resurgence, various countries are struggling to deal with the statues and buildings left by fascist dictatorships. In focusing for instance on Germany, Japan, and Italy as fascist allies during the Second World War, we will compare how those nations dealt with the physical legacies of fascism from 1945 until the present day. Through concrete case studies, we will explore how nations handle difficult periods in their history and ideologies at odds with present values.
Uren per week 4
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator H.O. Malone, PhD.
Docent(en) H.O. Malone, PhD.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  (Kernvakken) 3 semester I keuze
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I keuzegroep