Bronnen en Methoden: Premodern

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX269B05
Vaknaam Bronnen en Methoden: Premodern
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bronnen en Methoden: Premodern
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld.
Omschrijving In de colleges maken de studenten kennis met bronnen, methodes en hulpwetenschappen (o.a. epigrafie, paleografie, codicologie, diplomatiek) die specifiek zijn voor de bestudering van premoderne bronnen. Zij krijgen inzicht in het kritische gebruik van historische bronnen en de relatie tussen vraagstelling, brongebruik, onderzoeksmethode en eindresultaat. Colleges op locatie in het archief, museum en de bibliotheek brengen studenten in contact met bewaarplaatsen waar zich relevante bronnen bevinden en met de praktische omstandigheden waaronder bestudering, archivering en collectievorming tot stand komen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, presentatie, schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. K.J. Heidecker
Docent(en) dr. M. Draper ,dr. K.J. Heidecker ,dr. R. Van Hove
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Bronnen en de literatuur zullen op Nestor beschikbaar worden gemaakt.
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse en HO IV: Bronnen (LGX043P05).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester I a keuzegroep
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester I a keuzegroep
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( Minor History premaster-variant (15 ects)) 3 semester I a keuzegroep
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I a keuzegroep