Bronnen en Methoden: PG

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX268B05
Vaknaam Bronnen en Methoden: PG
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bronnen en Methoden: Politieke Geschiedenis
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld;
Omschrijving Wat maakt iets tot een bron? Wat voor soorten bronnen voor politieke geschiedenis zijn er? Waar kan je deze bronnen vinden? Hoe wordt met bronnen omgegaan? Aan de orde komen bronschepping, transport door de tijd, bronnenkritiek en bronnenanalyse. Door middel van hoorcolleges, werkcolleges, rondleidingen, archiefbezoeken en opdrachten maken studenten kennis met verschillende typen primaire bronnen in het domein van de politieke cultuur, met vindplaatsen van deze bronnen en met methodes om op verantwoorde wijze met deze bronnen om te gaan. Archiefonderzoek in de Groninger Archieven is een belangrijk onderdeel van de cursus.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2 x 2 uur werkcolleges)
Toetsvorm actieve participatie, presentatie, schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. W.J. Hoekstra
Docent(en) dr. W.J. Hoekstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Verplichte literatuur voor voltijdse studenten: Historici en hun métier, een inleiding tot de historische kritiek, Gent, Academia Press, 2011 Marc Boone €  44,00
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse en HO IV: Bronnen (LGX043P05).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester I a keuzegroep
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester I a keuzegroep
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( Minor History premaster-variant (15 ects)) 3 semester I a keuzegroep
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I a keuzegroep