Het politieke drama

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX238M10
Vaknaam Het politieke drama
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoekscollege: Het politieke drama; macht, liefde, verraad in de moderne geschiedenis
Leerdoelen 1. specialistische kennis van en inzicht in één of meer tijdvakken, en/of thema(’s), en/of regio(’s), alsmede de hieraan verbonden historiografische aspecten, actuele ontwikkelingen en trends;
2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;
3. kennis van en inzicht in de complexiteit en diversiteit van het verleden, de geschiedschrijving daarover en de kritische reflectie op de geschiedschrijving (historiografische reflectie);
4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;
6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;
7. het vermogen om de verworven kennis van de geschiedenis en de geschiedschrijving en haar theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de discipline of de maatschappelijke praktijk;
10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
a. het zelfstandig vinden van archivalia in archiefinstellingen en via internet;
b. het vinden en analyseren van uiteenlopende tekstuele bronnen
c. het vinden en analyseren van bronnen van beeldcultuur en materiële cultuur;
d. het vinden, analyseren en construeren van levensverhalen door middel van oral history, interviews en biografische analyse;
e. het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);
f. het uitvoeren van kwantitatieve, organisatie- en beleidsanalyses;
g. het vinden en analyseren van andere specifieke historische bronnen en andere voor historisch onderzoek bruikbare onderzoeksvaardigheden;
11. vermogen complexe wetenschappelijke historische kennis en uitkomsten van onderzoek te evalueren en hierover met historici en andere wetenschappers op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen en daarbij te reflecteren op het eigen standpunt en dat van anderen;
12. vermogen om op basis van incomplete gegevensbestanden en valide argumenten te komen tot overtuigende interpretaties van historische vraagstukken;
13. vermogen op basis van een complexe en niettemin transparante vraagstelling een historisch onderzoek volgens voorgeschreven omvang op te zetten en uit te voeren, en met behulp van de uitkomsten tot een onderbouwd oordeel te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke of ethische aspecten van het vraagstuk.
14. het vermogen op heldere, accurate en aansprekende wijze schriftelijk en met correct taalgebruik te communiceren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, benevens over de kennis, de motieven en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, zowel voor vakgenoten als voor een publiek van geïnteresseerden; zij kunnen dat doen conform de conventies van de historische wetenschappen in kritische en synthetiserende onderzoeksverslagen en een dito eindwerkstuk dat kan bestaan uit a) een scriptie; b)een leergeschiedenis; c) een scenario voor een documentaire; of d) een tentoonstelling(splan);
15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen;
Omschrijving Politieke ontwikkelingen zijn deels het resultaat van de persoonlijke, affectieve en informele processen binnen politieke elites en niet van rationele besluitvorming. Dit is onvermijdelijk, alle procedures en transparantie ten spijt. In historisch onderzoek naar politieke cultuur wordt het belang van het ‘’affect’’ in de betekenis van een waarneembaar subjectief gevoel deels erkend, maar niet gethematiseerd. Dit dimensie is belangrijk omdat daarmee de contingentie (het toeval) van de geschiedenis helder wordt. Het is ook belangrijk omdat duidelijk wordt dat de impact van wat in de psychologie het ‘affect’ wordt genoemd niet noodzakelijk een slechte afloop betekende. Soms regeerde de emotie en niet rationele afweging, soms nam machtszucht de overhand en niet het algemeen belang, soms waren (slechte) onderlinge verhoudingen bepalend of juist vriendschap. Het zelfde geldt voor de invloed van liefde op de politiek, positief en negatief. In dit college onderzoeken we die niet -rationele-dimensie van de politiek en brengen die voor het voetlicht.
• We selecteren politieke drama’s uit de Europese geschiedenis ; schandalen, machtswisselingen, conflicten, revoluties, partijvorming, mislukte wetgeving
• We selecteren liefdesparen in de politiek (minnaars, minnaressen, echtgenotes/n)
• Onderzoeken we relevante literatuur uit de politieke psychologie, politicologie, sociologie ten einde politiek gedrag te conceptualiseren.
• We zoeken bronnen (van politici) die iets van gevoelens rond deze gebeurtenissen vastlegden
• Maken we een sociale media clip over onze cases; e.g. Instagram story (eerste blok)
• Schrijven we een paper van 4000 woorden rond een casus en een concept (tweede blok)
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Vaksoort master
Coördinator dr. W.J. Hoekstra
Docent(en) dr. W.J. Hoekstra
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis Vandaag of een Research Master.
Opmerkingen Niet-geschiedenisstudenten moeten zich melden via history@rug.nl, onder vermelding van studentnummer, naam, titel van het vak en de vakcode.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester II keuze
Ma Geschiedenis  (Ma onderzoekscolleges geschiedenis) 1 semester II keuze