Sacred Landscapes

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX236M10
Vaknaam Sacred Landscapes
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoekscollege: Sacred Landscapes and Urban Encounters
Leerdoelen 1. specialistische kennis van en inzicht in één of meer tijdvakken, en/of thema(’s), en/of regio(’s), alsmede de hieraan verbonden historiografische aspecten, actuele ontwikkelingen en trends;
2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;
3. kennis van en inzicht in de complexiteit en diversiteit van het verleden, de geschiedschrijving daarover en de kritische reflectie op de geschiedschrijving (historiografische reflectie);
4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;
6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;
7. het vermogen om de verworven kennis van de geschiedenis en de geschiedschrijving en haar theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de discipline of de maatschappelijke praktijk;
10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
a. het zelfstandig vinden van archivalia in archiefinstellingen en via internet;
b. het vinden en analyseren van uiteenlopende tekstuele bronnen
c. het vinden en analyseren van bronnen van beeldcultuur en materiële cultuur;
d. het vinden, analyseren en construeren van levensverhalen door middel van oral history, interviews en biografische analyse;
e. het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);
f. het uitvoeren van kwantitatieve, organisatie- en beleidsanalyses;
g. het vinden en analyseren van andere specifieke historische bronnen en andere voor historisch onderzoek bruikbare onderzoeksvaardigheden;
11. vermogen complexe wetenschappelijke historische kennis en uitkomsten van onderzoek te evalueren en hierover met historici en andere wetenschappers op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen en daarbij te reflecteren op het eigen standpunt en dat van anderen;
12. vermogen om op basis van incomplete gegevensbestanden en valide argumenten te komen tot overtuigende interpretaties van historische vraagstukken;
13. vermogen op basis van een complexe en niettemin transparante vraagstelling een historisch onderzoek volgens voorgeschreven omvang op te zetten en uit te voeren, en met behulp van de uitkomsten tot een onderbouwd oordeel te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke of ethische aspecten van het vraagstuk.
14. het vermogen op heldere, accurate en aansprekende wijze schriftelijk en met correct taalgebruik te communiceren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, benevens over de kennis, de motieven en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, zowel voor vakgenoten als voor een publiek van geïnteresseerden; zij kunnen dat doen conform de conventies van de historische wetenschappen in kritische en synthetiserende onderzoeksverslagen en een dito eindwerkstuk dat kan bestaan uit a) een scriptie; b)een leergeschiedenis; c) een scenario voor een documentaire; of d) een tentoonstelling(splan);
15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen;
Omschrijving Religion was the breath of the ancient world. Landscapes were articulated by the divine, think of Demeter’s control over the productive cycle of cultivation, Dionysos’ association with vineyards and fertility, nymphs in the woods and springs, Pan and caves, Zeus and Kybele on mountaintops, Hekate at the crossroads, the personification of rivers etc etc. Besides mythological frameworks, real landscapes held meaning to their local communities through their identification as places of cult, sanctuaries with rituals that structured their sense of time and place and shaped their identities. In pre-urban societies sanctuaries often functioned as spaces of connectivity, political centers where several communities interacted and shared a collective identity through festivals.
At the same time, sacred landscapes and their communities underwent radical changes in the wake of Alexander the Great and cities were newly founded or reorganized on an unprecedented scale. Some were older cities that took on a new identity according to the political dynamics of the era, while others were new colonies, settled by seeming ‘foreigners’. Yet even these cities rarely developed ex nihilo, but within landscapes with deep histories and local identities of their own, principally defined through ritual practice. Older regional shrines were often claimed by an emerging city, who anchored its identity and fortunes to the fame of the nearby god. But what impact did this have on cult practices? How did this alter the perception of the landscape? What new identities emerged in the process? How were sacred landscapes incorporated in urban realities?

This course explores several dimensions in the transformation of sacred landscapes towards urban identities, including ways that new cities adopted existing identities through religious practices, older cities revived ancient cults, or invented rituals that could negotiate their many-layered identities. Topics such as festival participation, civic priesthoods and institutions, frontier sanctuaries, and ritual practices will be explored in case studies that range across the Greek world, with a focus on Greece, the Aegean, and Asia Minor. Students will analyze primary sources, prepare site-reports (e.g. using ArcGIS storymaps) and give on-site presentations, and will write an academic essay based on independent research into a relevant topic of their choice.
This course will be of interest to historians, classicists and archaeologists, landscape historians, and historians of religion.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Vaksoort master
Coördinator dr. C.G. Williamson
Docent(en) C.P. Dickenson, PhD. ,dr. C.G. Williamson
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis Vandaag of een Research Master.
Opmerkingen Niet-geschiedenisstudenten moeten zich melden via history@rug.nl, onder vermelding van studentnummer, naam, titel van het vak en de vakcode.
This course is organised in collaboration with OIKOS and the Netherlands Institute in Athens. An excursion to Greece (3-9 April 2022), with a visit to the relevant sites and a study period in the Netherlands Institute in Athens is part of the course.
For more information contact the course instructor, c.g.williamson@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester II keuze
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Classics) 1 semester II keuzegroep
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Ancient History) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 1 semester II verplicht
Ma Geschiedenis  (Ma onderzoekscolleges geschiedenis) 1 semester II keuze