Successful Organisations?

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX231M10
Vaknaam Successful Organisations?
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoekscollege: Successful Organisations? From NGOs to Schools and Firms
Leerdoelen 1. specialistische kennis van en inzicht in één of meer tijdvakken, en/of thema(’s) , en/of regio(’s), alsmede de hieraan verbonden historiografische aspecten, actuele ontwikkelingen en trends;
2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;
3. kennis van en inzicht in de complexiteit en diversiteit van het verleden, de geschiedschrijving daarover en de kritische reflectie op de geschiedschrijving (historiografische reflectie);
4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;
6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;
7. vermogen om de verworven kennis van de geschiedenis en de geschiedschrijving en haar theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de discipline of de maatschappelijke praktijk;
10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
a. het zelfstandig vinden van archivalia in archiefinstellingen en via internet;
b. het vinden en analyseren van uiteenlopende tekstuele bronnen
c. het vinden en analyseren van bronnen van beeldcultuur en materiële cultuur;
d. het vinden, analyseren en construeren van levensverhalen door middel van oral history, interviews en biografische analyse;
e. het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);
f. het uitvoeren van kwantitatieve, organisatie- en beleidsanalyses;
g. het vinden en analyseren van andere specifieke historische bronnen en andere voor historisch onderzoek bruikbare onderzoeksvaardigheden;
11. vermogen complexe wetenschappelijke historische kennis en uitkomsten van onderzoek te evalueren en hierover met historici en andere wetenschappers op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen en daarbij te reflecteren op het eigen standpunt en dat van anderen;
12. vermogen om op basis van incomplete gegevensbestanden en valide argumenten te komen tot overtuigende interpretaties van historische vraagstukken;
13. vermogen op basis van een complexe en niettemin transparante vraagstelling een historisch onderzoek volgens voorgeschreven omvang op te zetten en uit te voeren, en met behulp van de uitkomsten tot een onderbouwd oordeel te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke of ethische aspecten van het vraagstuk;
14. het vermogen op heldere, accurate en aansprekende wijze schriftelijk en met correct taalgebruik te communiceren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, benevens over de kennis, de motieven en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, zowel voor vakgenoten als voor een publiek van geïnteresseerden; zij kunnen dat doen conform de conventies van de historische wetenschappen in kritische en synthetiserende onderzoeksverslagen en een dito eindwerkstuk dat kan bestaan uit a) een scriptie; b)een leergeschiedenis; c) een scenario voor een documentaire; of d) een tentoonstelling(splan);
15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen.
Omschrijving Already for centuries, a large part of human life is organised by all kind of organisations. You can find them on every level of society. Local, provincial and national governments try to intervene in several aspects of life with their regulations, activities and taxation, partly with the aim of increasing social chances and social welfare, but also often with other goals. Public and private schools try to educate juveniles to become respectable and productive citizens. In addition, many of the economic activities are organised in smaller and larger firms, mostly directed at offering a decent way of living for the owner though also at maximizing profit. Internationally, non-governmental organisations have for a long time tried to play a positive role in so-called less-developed regions, helping to solve problems.
Of course, there have been all kind of other organisations in past society, who have in general the same characteristics in common, as they too engage in activities with one or several specific goals, think of sportclubs, churches, and lobby groups and so on. However, in this course we want to restrict ourselves largely to the evaluation of the performance of public and private organisations who have mainly social and/or economic ambitions.
Students will answer questions in this course like how and with what means did organisations try to reach their goals, and to what extent were they successful in it? For instance, did activities of the Rockefeller foundation (1913) really improve health and productivity in much of the non-western world? Did the strategies of the Society of Benevolence (1817) contribute to lowering Dutch poverty? How successful was national educational policy in increasing the quality of education for everybody? How is it possible that certain firms grew so large and kept continuing making large profits, while others after some time failed and went bankrupt or were dissolved? In a few words: why are some (activities of) public and private organisations successful and others not?
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Vaksoort master
Coördinator D.W. Franken, PhD.
Docent(en) D.W. Franken, PhD.
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis Vandaag of een Research Master.
Opmerkingen Niet-geschiedenisstudenten moeten zich melden via history@rug.nl, onder vermelding van studentnummer, naam, titel van het vak en de vakcode.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I keuze
Ma Geschiedenis  (Ma onderzoekscolleges geschiedenis) 1 semester I keuze