Introduction into Sustainability

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX216M10
Vaknaam Introduction into Sustainability
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Introduction into un/sustainable societies
Leerdoelen 1. specialistische kennis van en inzicht in één of meer tijdvakken, en/of thema(’s) , en/of regio(’s), alsmede de hieraan verbonden historiografische aspecten, actuele ontwikkelingen en trends;
2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;
3. kennis van en inzicht in de complexiteit en diversiteit van het verleden, de geschiedschrijving daarover en de kritische reflectie op de geschiedschrijving (historiografische reflectie);
4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;
6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;
7. vermogen om de verworven kennis van de geschiedenis en de geschiedschrijving en haar theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de discipline of de maatschappelijke praktijk;
10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
a. het zelfstandig vinden van archivalia in archiefinstellingen en via internet;
b. het vinden en analyseren van uiteenlopende tekstuele bronnen
c. het vinden en analyseren van bronnen van beeldcultuur en materiële cultuur;
d. het vinden, analyseren en construeren van levensverhalen door middel van oral history, interviews en biografische analyse;
e. het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);
f. het uitvoeren van kwantitatieve, organisatie- en beleidsanalyses;
g. het vinden en analyseren van andere specifieke historische bronnen en andere voor historisch onderzoek bruikbare onderzoeksvaardigheden;
11. vermogen complexe wetenschappelijke historische kennis en uitkomsten van onderzoek te evalueren en hierover met historici en andere wetenschappers op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen en daarbij te reflecteren op het eigen standpunt en dat van anderen;
12. vermogen om op basis van incomplete gegevensbestanden en valide argumenten te komen tot overtuigende interpretaties van historische vraagstukken;
13. vermogen op basis van een complexe en niettemin transparante vraagstelling een historisch onderzoek volgens voorgeschreven omvang op te zetten en uit te voeren, en met behulp van de uitkomsten tot een onderbouwd oordeel te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke of ethische aspecten van het vraagstuk;
14. het vermogen op heldere, accurate en aansprekende wijze schriftelijk en met correct taalgebruik te communiceren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, benevens over de kennis, de motieven en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, zowel voor vakgenoten als voor een publiek van geïnteresseerden; zij kunnen dat doen conform de conventies van de historische wetenschappen in kritische en synthetiserende onderzoeksverslagen en een dito eindwerkstuk dat kan bestaan uit a) een scriptie; b)een leergeschiedenis; c) een scenario voor een documentaire; of d) een tentoonstelling(splan);
15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen.
Omschrijving This is a tailor-made seminar for the students of the specialization 'Un/sustainable Societies: Past, Present, and Future.' It introduces you to the main topics, debates, and approaches necessary to understand un/sustainability from a historical perspective. In a series of lectures and corresponding seminar sessions, you will learn about the five core themes of this MA specialization (politics, democracy, and populism; wealth and inequality in a long-term global perspective; environmental change and food security; population change, urbanization, and mobility; conflict, human security, and geopolitics).
This course provides conceptual tools which will be of use to the rest of your MA courses. You will be encouraged to write assignments that are in line with your research interests and future job ambitions. This course links academic perspectives to insights from policymakers and practitioners through a mini-symposium and practical assignments.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm essay, presentatie
Vaksoort master
Coördinator I. Pesa, PhD.
Docent(en) prof. dr. H.A.J. Bras , F. Buscemi, PhD. ,dr. S. de Hoop ,dr. J.W. Drijvers , D.W. Franken, PhD. ,prof. dr. H.G. Knoeff ,dr. J. Pelgrom , I. Pesa, PhD. ,prof. dr. C. Six ,prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge ,dr. A. van Steensel
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis Vandaag of een Research Master
Opmerkingen Niet-geschiedenisstudenten moeten zich melden via history@rug.nl, onder vermelding van studentnummer, naam, titel van het vak en de vakcode.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I keuze
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 1 semester I verplicht
Ma Geschiedenis  (Ma onderzoekscolleges geschiedenis) 1 semester I keuze
Ma Geschiedenis  ( Un/sustainable Societies: Past, Present and Future) 1 semester I verplicht