Hist. methoden: Archieven & internet

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX124M05
Vaknaam Hist. methoden: Archieven & internet
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Historisch methodencollege: Archieven en internetbronnen
Leerdoelen 2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;

4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;

6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;

10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
- het zelfstandig vinden van archivalia in archiefinstellingen en via internet;

15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen;
Omschrijving In enkele inleidende colleges en via groepsopdrachten wordt het archiefwezen zowel nationaal als internationaal geïntroduceerd en bestudeerd. Aan de orde komen tal van aspecten die de inhoud en organisatie van archiefinstellingen betreffen, zoals hun openbaarheid (o.m. via de Archiefwet, WOB, en Eurowob), de selectie van archivalia, het traceren en gebruik van digitale bronnen en websites met elektronische documenten van (inter)nationale organisaties, de problematiek rond digitaal hergebruik van oude bronnen en uiteraard de kritische benadering van al deze bronnen. Er is zowel aandacht voor archieven van overheden als particuliere archiefbestanden, voor instellingen met beeld- en geluidmateriaal, voor het Kadaster en de Kamer van Koophandel, alsook voor recente fenomenen als Wikileaks. Enkele gastsprekers zullen de maatschappelijke relevantie van archiefonderzoek aantonen. Naast het opsporen van de relevante bronnen voor een (historisch) onderzoek leren de deelnemers in dit college vooral hoe ze gebruik kunnen maken van verschillende soorten archivalia. Daartoe gaan de studenten in een archiefinstelling aan de slag met een individuele archiefopdracht. Deze opdracht bestaat uit het schrijven van een essay gebaseerd op een breed spectrum van vooral archivalia en een weergave van het door hen gevolgde zoekpad. Dit onderdeel wordt georganiseerd in samenwerking met archiefmedewerkers. In dit practicumgedeelte vinden voortgangs- en eindbesprekingen plaats met mondelinge presentaties n.a.v. de archiefopdracht. Verder maakt een excursie naar enkele landelijke archiefinstellingenmet specifieke collecties deel uit van het programma.(Indicatie: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, beide te Amsterdam.)
Uren per week 2
Onderwijsvorm practicum, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator dr. J.W. Koopmans
Docent(en) dr. J.W. Koopmans
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Onderzoeksgids Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (laatste editie)
Via nestorsite en in colleges vertstrekt materiaal
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 1 semester I b keuzegroep
Ma Geschiedenis  ( History and Heritage Consultancy) 1 semester I b keuze
Ma Geschiedenis  ( Un/sustainable Societies: Past, Present and Future) 1 semester I b keuze