Bronnen en Methoden: ESG

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX118B05
Vaknaam Bronnen en Methoden: ESG
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bronnen en Methoden Economische en sociale geschiedenis
Leerdoelen 2. Kennis en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschap op het gebied van methoden en bronnen
6. Vermogen tot het zelfstandig, efficiënt en effectief opsporen van relevante bronnen
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld;
Omschrijving Wat voor soorten bronnen zijn er? Wat maakt iets tot een bron? Hoe wordt met bronnen omgegaan? Zowel bewaring als bevraging. Aan de orde komen bronschepping, transport door de tijd, bronnenkritiek en bronnenanalyse, theoretische implicaties van specifiek brongebruik. Er is speciale aandacht voor bronnen die economische en sociale historici veelvuldig raadplegen. De student maakt als eindopdracht een werkstuk in de Groninger Archieven, waarbij het gebruik van primaire bronnen centraal staat.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2 x 2 uur werkcolleges)
Toetsvorm actieve participatie, presentatie, schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. R. Plantinga
Docent(en) dr. R. Plantinga ,dr. H. Zwarts
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse en HO IV: Bronnen (LGX043P05).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester I a keuzegroep
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester I a keuzegroep
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( Minor History premaster-variant (15 ects)) 3 semester I a keuzegroep
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I a keuzegroep