Bronnen en Methoden: Cultuurgesch.

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX117B05
Vaknaam Bronnen en Methoden: Cultuurgesch.
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bronnen en Methoden Cultuurgeschiedenis
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld.
Omschrijving In de colleges maken de studenten kennis met bronnen en methoden die specifiek zijn voor de beoefening van de cultuurgeschiedenis. Zij krijgen inzicht in het kritische gebruik van historische bronnen en de relatie tussen vraagstelling, brongebruik, onderzoeksmethode en eindresultaat. De archiefopdracht en de museumopdracht brengen studenten in contact met bewaarplaatsen waar zich relevante bronnen bevinden en met de praktische omstandigheden waaronder archivering en collectievorming tot stand komt.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, presentatie, schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
(Archief opdracht en een presentatie)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. R.A. Krol
Docent(en) M.H. Dwarswaard, MA. ,dr. R.A. Krol
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Deze cursus kent geen basis tekstboek. Ieder college heeft een eigen selectie artikelen en boekhoofdstukken. Deze zijn in veel gevallen via de UB digitaal in te zien.
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse en HO IV: Bronnen (LGX043P05)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester I a keuzegroep
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester I a keuzegroep
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( Minor History premaster-variant (15 ects)) 3 semester I a keuzegroep
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I a keuzegroep