P&M 7: Theorie Politiek 2

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU115B05
Vaknaam P&M 7: Theorie Politiek 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam P&M 7: Theorie van Europese en Mondiale Politiek 2
Leerdoelen Studenten zijn na het met goed gevolg afronden van deze cursus in staat om:
Belangrijke theoretische scholen en debatten over Europese en mondiale politiek te begrijpen en zichzelf (verbaal en schriftelijk) uit te drukken in een specifiek theoretisch register en idioom;
Grote hoeveelheden wetenschappelijke teksten over scholen en debatten over Europese en mondiale politiek te verwerken en structureren;
Theoretische benaderingen en stellingnames te synthetiseren en aan elkaar te relateren binnen het veld van Europese en mondiale politiek;
Theoretische perspectieven toe te passen op actuele en urgente vragen over en uitdagingen voor Europese en mondiale politiek om deze te structureren en systematisch te evalueren.
Omschrijving In deze cursus worden belangrijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Europa in de twintigste en eenentwintigste eeuw vanuit een theoretisch perspectief behandeld en onderzocht. Daarbij staat een kritische benadering van politiek en maatschappij centraal; er is uitvoerige aandacht voor de belangrijkste theoretische denkrichtingen die het wetenschappelijk inzicht in Europese en mondiale politiek hebben bepaald. De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges, waarin de theorieën worden ingeleid en besproken, en werkcolleges, waarin studenten dieper ingaan op de theorieën aan de hand van collegeactiviteiten en presentaties.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm actieve participatie, presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator A.V. Favero, PhD.
Docent(en) A.V. Favero, PhD. , G. Pittoors
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digital reader
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar; d.w.z. propedeuse behaald hebben van de bachelor Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester II b keuze
Ba Europese talen en culturen  ( Profielvak) 3 semester II b keuzegroep