Eurolab 1a

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU049P05
Vaknaam Eurolab 1a
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Eurolab 1a: European Migration
Leerdoelen In deze cursus en de vervolgcursus Eurolab 1b zullen studenten:
- kennis opdoen over politieke, culturele, filmische, literaire, taalkundige, filosofische en epistemologische verhandelingen over migratie uit het verleden en heden, zowel wat betreft theorie als sociale praktijken (1.1, 1.2, 1.3)
- hun analytisch vermogen ontwikkelen en trainen door te werken met tekstuele, filmische en andere bronnen over het onderwerp Europese migratie (2.3, 2.4)
- hun presentatie- en discussievaardigheden ontwikkelen en trainen in een interdisciplinaire context een aantal verschillende beoordelingsformats die evolueren rond het thema Europese migratie (3.2, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3).
Omschrijving Deze eerste module van het keuzevak Eurolab schetst het kader voor de interdisciplinaire vak- en projectgeoriënteerde leeromgeving van de track. De teamgeleerde module bestaat uit een hoorcollege waarin basisinhoud wordt gepresenteerd en bediscussieerd vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken, en een kleinschalig seminarie (labo) waarin studenten zich meer toeleggen op thema's en teksten. Door Europese kernthema's vanuit meerdere richtingen te benaderen, bevordert Eurolab zowel het transdisciplinaire bewustzijn van studenten van verschillende wetenschappelijke perspectieven als hen in staat stelt hun eigen disciplinaire vaardigheden verder te ontwikkelen.
Europese migratie, het kernonderwerp van dit semester, vormt de kern van vroegere en huidige politieke, culturele en taalkundige discoursen over Europa. Vertrekkend van de huidige controverses over vluchtelingenpolitiek en culturele identiteiten, zullen we een aantal terugkerende kernvragen extrapoleren en bespreken: hoe kunnen we de maatschappelijke discoursen over migratie in de huidige sociaal-culturele en politieke context begrijpen? Hoe zijn deze discoursen verweven met beleid? Hoe speelt taal een rol in de ervaringen en belevingen van migranten? Studenten krijgen inzicht in een van de meest urgente en complexe zaken van het hedendaagse Europa.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm essay, presentatie, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. J.M. Fuller
Docent(en) prof. dr. J.M. Fuller
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Gevolgd door Eurolab 1b in het volgende blok.
80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a keuze
Ba Europese talen en culturen  ( Keuzevak) 1 semester II a keuzegroep
Ba Minorities & Multilingualism 1 semester II a keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze