Taal en Maatschappij

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU042P05
Vaknaam Taal en Maatschappij
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taal en Maatschappij
Leerdoelen De student heeft kennis van hoofdlijnen ten aanzien van de huidige taalsituatie in Europa, basiskennis op het gebied van sociolinguïstiek, historische taalwetenschap en structuur en variatie van taal. De student heeft vermogen te communiceren in woord en geschrift over resultaten van de taalwetenschap. In dit studieonderdeel staat de ontwikkeling van de volgende competenties, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel, centraal: 1. Vermogen effectief te studeren, tijd efficiënt in te delen, het goed omgaan met deadlines. 2. Beschikken over vermogen snel en efficiënt bibliografische informatie te vinden. 3. Zich bewust zijn van de factoren tijd en ruimte in de studie van de geschiedenis van de Europese landen. 4. Beschikken over de theoretische en inhoudelijke kennis die nodig zijn als grondslag voor een verdere Bachelorsopleiding ETC. 5. Beschikken over zowel panoramische als oriënterende overzichten van de deelgebieden van de (Europese) taalkunde. 6. Vaardigheid in het toepassen van het zogenaamde ´Harvardsysteem´ (citeren en verwijzen in wetenschappelijke teksten).
Omschrijving Dit college is een inleiding in de taalkunde van de Europese talen. Het behandelt de sociale context, het ontstaan, de verspreiding en de differentiatie van de moderne Europese talen. Een aantal belangrijke begrippen uit de taalkunde wordt geïllustreerd aan de hand van concrete talen en taalsituaties in de Europese landen. Ook wordt aandacht besteed aan de standaardisatie van de talen in Europa in relatie tot natievorming, evenals aan thema's als meertaligheid en taalvariatie en -verandering.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm continue toetsing
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. J.M. Fuller
Docent(en) prof. dr. J.M. Fuller , F.M.C. Galati ,dr. A.D.E. Joubert, PhD. , M.L.R.I. Reuvers , V. Tabacco, MSc. , D.P. van Soeren, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The study of language, 7th edition. Cambridge: CUP. George Yule 9781108730709 ca. €  20,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Major) 1 semester I a verplicht
Facultaire Minor Linguistics  (Linguistics) 3 semester I a keuzegroep