P&M 3: Vergelijkende Politiek

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU042B05
Vaknaam P&M 3: Vergelijkende Politiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Politiek en Maatschappij 3: Vergelijkende Politiek
Leerdoelen Studenten zullen:
-theoretische concepten als de natie, burgerschap en staatsbestuur begrijpen
-bekend zijn met de historische processen waardoor bepaalde natiestaten, vormen van burgerschap en politieke systemen zijn ontwikkeld in de twintigste en eenentwintigste eeuw
-in staat zijn om verschillende politieke systemen, natiestaten en vormen van burgerschap met elkaar te vergelijken en te contrasteren
-in staat zijn om bronnen in hun historisch en sociaalpolitieke context te plaatsen
-in staat zijn om ideeën van theoretici toe te passen op nieuwe contexten en casus
-in staat zijn om de belangrijke punten samen te vatten en belangrijke ideeën in hun eigen woorden uit te leggen.
Omschrijving In deze cursus zullen we de politieke systemen en culturen van Europa’s natiestaten bestuderen. Nationale politiek zal in vergelijkend perspectief worden onderzocht aan de hand van zes thematische invalshoeken. Deze thema’s variëren van vertegenwoordigende democratie tot natiestaatformatie, partijsystemen, burgerparticipatie, politiek leiderschap en de welvaartsstaat. Elke week zijn er twee hoorcolleges; het eerste behandelt het thema historisch en conceptueel, het tweede zal ingaan op hedendaagse politiekwetenschappelijke en normatieve vraagstukken over actuele trends en ontwikkelingen in nationale politiek. Elk hoorcollege zal een andere nationale casus behandelen, als onderdeel van de vergelijkende opzet van de collegereeks. Gecombineerd met de literatuur zullen de hoorcolleges een overzicht bieden van overeenkomsten en verschillen in politieke systemen en culturen tussen Europese natiestaten in het heden en het verleden. Daarnaast maken studenten kennis met enkele benaderingen van nationele politiek in Europa uit de vergelijkende historische en sociaalwetenschappelijke disciplines.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, verslag
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. S. Couperus
Docent(en) dr. S. Couperus ,dr. S.B. Tunderman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digital Reader
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen.
NB: Voor het collegejaar 2021-2022 geldt een norm van minimaal 35 ECTS.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I a keuze
Ba Europese talen en culturen  ( Profielvak) 2 semester I a keuzegroep