C&L 4a: Gender en Literatuur en Cultuur

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU040B05
Vaknaam C&L 4a: Gender en Literatuur en Cultuur
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Cultuur en Literatuur 4a: Gender en Literatuur en Cultuur
Leerdoelen Aan het eind van deze module zullen studenten kennis en inzicht hebben verworven in gender gerelateerde aspecten van literatuur, literaire en cultureel-historische teksten en hun context. Tevens zullen ze hun analytische en kritische vaardigheden hebben ontwikkeld op het gebied van algemene en literatuurwetenschappelijke gender theorieën.
Omschrijving In deze module maken studenten kennis met relevante theorieën en methodes binnen gender studies. De nadruk ligt hierbij op literatuur en cultuur-historische context in de 20e en 21e eeuw. Na een inleiding in gender studies in het algemeen en binnen de literaire theorie zal een aantal toonaangevende theoretische teksten worden besproken. We richten ons op vragen als: welke factoren en relaties zijn bepalend voor gender in de menswetenschappen? Hoe wordt gender weergegeven in literaire teksten? Bestaat er een verschil tussen hoge en lage literatuur wat betreft gender representatie? Hoe worden LHBTQ+ personen beschreven in cultuur-historische teksten zoals egodocumenten, documentaires en films? Doet gender er toe in minderheidsliteraturen? In mondeling en schriftelijke opdrachten zullen studenten een genderperspectief toepassen op literaire en cultuurhistorische teksten en een selectie aan Wikipedia teksten (her)schrijven.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm essay, presentatie, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. E. Jiresch
Docent(en) dr. E. Jiresch
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A list of primary and secondary literature will be made available on Nestor prior to the course.
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de bachelor Europese Talen en Culturen, of de bachelor Kunst, Cultuur en Media (specialisatie Literatuurwetenschap).
NB: Voor het collegejaar 2021-2022 geldt een norm van minimaal 35 ECTS.
Opmerkingen 80% verplichte aanwezigheid. Studenten dienen actief deel te nemen aan de discussies in de werkcolleges en alle opdrachten opdrachten uit te voeren, zowel tijdens college als ter voorbereiding daarvan.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Profielvak) 2 semester I b keuzegroep
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 2 semester I b keuzegroep