Spaans Plus 1b (B1)

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU029P05
Vaknaam Spaans Plus 1b (B1)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Spaans
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Spaans Plus 1b (B1)
Leerdoelen Upon successful completion of the course unit, students are able to:
Communicate in the language at a B1.2 level.
Overall:
identify and describe most overt cultural specificities in the use of the target language that appear in carefully selected
authentic and adapted oral and written materials dealing with familiar topics of personal interest in their field of expertise.
They are able to relate them to their own cultural background and express this relationship in the target language.
Understand target language culture:
identify and process explicit and implicit cultural specificities used in context of the target language speaking world that
appear in selected both adapted and authentic oral and written materials of their field of expertise.
(e.g. movies, media, social media and fiction).
Engage with target language culture:
express themselves and interact in the target language, both orally and in writing about topics related to
themselves and their surroundings and discuss, supported by more elaborate reasoning, topics of interest in social contexts
of the target language speaking world and the chosen field of expertise, showing awareness of intercultural and
sociolinguistic differences and nuances
(e.g. summarizing or give a more elaborate opinion about more specific facts or events).
Omschrijving Cursus taalvaardigheid Spaans met als doel te leren communiceren volgens de eindtermen van niveau B1.2 van het Europees Referentie Kader (ERK). Inrichting van het onderwijs volgens de principes van de taakgerichte aanpak met flipped classroom benadering. Voorbereiding op de lessen is daarom verplicht.
In een reeks communicatieve thema’s komen alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) aan bod, waarbij grammatica en vocabulaire geïntegreerd worden aangeboden/behandeld. Presentatie van deze thema’s vindt plaats aan de hand van schriftelijke en gesproken teksten, beeld- en geluidsmateriaal en rollenspellen. De studenten werken afwisselend individueel, in paren of in groepsverband. Een actieve houding van de student ten aanzien van voorbereiding en deelname aan de werkcolleges is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de leerdoelen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm continue toetsing, mondeling tentamen, portfolio, presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en), wekelijkse opdrachten
(digitaal 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator drs. G.A. Oggel
Docent(en) drs. G.A. Oggel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Gente Hoy 2, Libro del alumno. Barcelona: Difusión / Talenland. Ernesto Martín Peris, Neus Sans 9789463250603 ca. €  29,60
Gente Hoy 2, Libro de trabajo. Barcelona:Difusión / Talenland. Ernesto Martín Peris, Neus Sans 9788415640387 ca. €  19,80
Gramática Básica del Estudiante de español A1-B2. Difusión / Talenland VV.AA. 9788418032110 ca. €  28,82
Entreevoorwaarden Doelgroep ETC: Spaans Plus deel 1a moet gevolgd zijn en er moet voldaan zijn aan aanwezigheidsplicht en aan de eisen van de tentamendeelname.
In de taalvaardigheidsvakken is beperkte ruimte voor bijvakstudenten. Bijvakstudenten moeten zich aanmelden volgens de procedure zoals vermeld op https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/
Opmerkingen Inschrijfprocedure voor dit vak https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/
- 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges en verplichte uitvoering van de (klassikale en zelfstudie) opdrachten.
-Dit is de tweede module in een serie van zes voor BA-studenten ETC en IRIO. Studenten van andere BA's binnen of buiten de Faculteit Letteren kunnen de modules als keuzevak volgen. Deze laatste groep moet zich houden aan de procedure zoals beschreven in het Studentenportaal, zie https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/, inclusief het verkrijgen van toestemming van hun examencommissie. Studenten van IRIO voor wie dit hun verplichte keuzetaal is en studenten van ETC hebben voorrang. De ETC-cluster coördinator bepaalt of er plaats is voor studenten van andere BA's.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Spaans Major en Keuzetaal) 1 semester I b keuzegroep
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Spaans Major en Keuzetaal) 1 semester II b keuzegroep
Ba Europese talen en culturen (vanaf cohort 2022)  (Major - verplichte taal naar keuze) 1 semester I b Majortaal Spaans Plus
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 1 semester II b keuzegroep