Europese Politiek en Maatschappij

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU026P05
Vaknaam Europese Politiek en Maatschappij
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Europese Politiek en Maatschappij : Controverses, debatten, paradoxen
Leerdoelen Studenten zijn na het met goed gevolg afronden van deze cursus in staat om:
Theoretische concepten gerelateerd aan de bestudering van Europese politiek en maatschappij, zoals democratie, autoritarisme, vrijheid, burger- en mensenrechten, Europeanisering, institutionalisering, sociale waarden en conflicten, nationalisme en transnationalisme, democratische revolutie, vertegenwoordiging en participatie, te begrijpen, en de historische processen waardoor hedendaagse Europose democratieën en samenlevingen vorm hebben gekregen te begrijpen;
Hun begrip van (de oorsprong van) Europese politiek en maatschappij toe te passen op vraagstukken en debatten over Europa vandaag de dag;
Bronnen en theoretische teksten kritisch te analyseren en meer in het bijzonder bronnen in hun historische en sociaal-politieke context te plaatsen en interpreteren, en ideeën van theoretici toe te passen op nieuwe contexten en casus;
Zich te verhouden tot academische literatuur over Europese politiek en maatschappij, en teksten, argumentaties, debatten en controversen samen te vatten en kritisch te beschouwen, en vragen te stellen over urgente vraagstukken in onze tijd;
Te reageren op vragen over het onderzoeksveld, theorieën en concepten te bediscussiëren en toe te passen, en plausibele argumenten te ontwikkelen, rekening houdend met de opvattingen en gevoelens van anderen.
Omschrijving Het belangrijkste aandachtspunt van deze introductiecursus over Europese politiek en maatschappij is het aanleren van een basaal conceptueel begrip van voorname vraagstukken en methodologische competenties ter bestudering van de “Europese kwestie”. Specifieke aandachtspunten zijn: de gedeelde Europese erfenis van genocide en totalitarisme; autocratische tradities en democratische verandering in Oost-Europa; en democratie en maatschappij in hedendaags Europa. Aan het begin van de cursus zullen belangrijke politieke en sociale erfenissen worden verkend in bijzonder in relatie tot de Tweede Wereldoorlog, totalitairisme en de Holocaust – en hun impact op de politieke, culturele en institutionele vormgeving van Europa. Aandacht zal worden geschonken aan relevante onderzoeksmethoden in het kader van het bestuderen van Europese politiek en maatschappij. De cursus vervolgt met de analyse van en discussie over autocratische tradities en democratische verandering in Oost-Europa. De betekenis van politieke en culturele condities voor democratie en democratisch zelfbegrip in verschillende regio’s van Europa zullen worden behandeld ook met het oog op hun betekenis voor hedendaagse politiek en democratie. In het derde deel van de cursus zullen studenten worden blootgesteld aan vraagstukken over democratie in hedendaags Europa.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, schriftelijk tentamen, verslag
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. L.P. Rensmann
Docent(en) L. de Jonge, PhD. , G. Pittoors ,prof. dr. L.P. Rensmann ,dr. S.B. Tunderman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digitale reader
Entreevoorwaarden Geen.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht bij de hoor- en werkcolleges. Van studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de discussies tijdens de werkcolleges en hun opdrachten punctueel uitvoeren tijdens en buiten de bijeenkomsten. Toetsing heeft plaats door middel van een schriftelijk tentamen over de verplichte literatuur en het hoorcollege aan het einde van het blok (50%). Tevens dient een schriftelijk leesverslag (50%) te worden geschreven op basis van twee zelfgekozen teksten voor ieder van de drie thema’s van de hoor- en werkcolleges. Dit werkstuk heeft de omvang van ca. 2000 woorden (inclusief titelpagina, inhoudsopgave en annotatie). Deze module is verplicht voor alle ETC-studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I b keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Major) 1 semester I b verplicht