Duits Plus 1a (B1/B2)

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU021P05
Vaknaam Duits Plus 1a (B1/B2)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Duits
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Duits Plus 1a (B1/B2)
Leerdoelen Na het behalen van de module Duits plus 1b kunnen de studenten:
- teksten begrijpen met een bepaald standpunt over actuele onderwerpen (B2)
- discussies, presentaties en de meeste tv-uitzendingen begrijpen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is (B2)
- vakgerelateerde artikelen en rapporten lezen en begrijpen (B2)
- zonder voorbereiding deel nemen aan gesprekken en samenhangende teksten schrijven over vertrouwde onderwerpen, zonder grove grammaticale en idiomatische fouten (B1+)
Omschrijving Taakgerichte communicatieve cursus taalvaardigheid Duits waarin alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesproken interactie) inclusief grammatica geïntegreerd aan bod zullen komen. Aan de hand van schriftelijke en gesproken teksten en videomateriaal komen verschillende onderwerpen (politiek, cultuur, literatuur enz.) aan bod die betrekking hebben op de Duitstalige landen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm mondeling tentamen, portfolio, presentatie, schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator I.A. Menke-Bazhutkina, MA.
Docent(en) N. Abel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell / Hueber-Verlag, 2. Auflage, 2009/2015. Hilke Dreyer, Richard Schmitt 9783193072559 ca. €  32,50
Lösungsschüssel für Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell / Hueber-Verlag, 2009.
Hilke Dreyer, Richard Schmitt 9783194072558 ca. €  12,00
Entreevoorwaarden VWO Eindexamen Duits (met minimal een voldoende). Minimal 5 jaar Duits op middelbare school (vwo-niveau). In de taalvaardigheidsvakken is beperkt ruimte voor bijvakstudenten. Bijvakstudenten moeten zich aanmelden volgens de procedure zoals vermeld op https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/. Studenten van andere faculteiten dan Letteren dienen een schriftelijke verklaring van hun examencommissie in te leveren waarin deze toestemming geeft de minor op te nemen in het studieprogramma van de betreffende student. Formulieren zijn af te halen op het secretariaat van Europese Talen.
Opmerkingen Inschrijfprodedure voor dit vak, zie https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/

Het cijfer voor elk onderdeel taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk) dient voldoende te zijn. Portfolio's moeten compleet zijn. 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges, actieve deelname aan de colleges. Deze cursus is een onderdeel van de eerste van de drie taalvaardigheidsmodules Duits Plus voor Ba-studenten 'ETC-Duits' and voor minorstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Duits Major en Keuzetaal) 1 semester I a keuzegroep
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Duits Major en Keuzetaal) 1 semester II a keuzegroep
Ba Europese talen en culturen (vanaf cohort 2022)  (Major - verplichte taal naar keuze) 1 semester I a Majortaal Duits
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 1 semester II a keuzegroep