Zweeds 2a (B1)

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU006X05
Vaknaam Zweeds 2a (B1)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Zweeds
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Zweeds 2a (B1)
Leerdoelen De student:
- Kan de belangrijkste punten begrijpen van duidelijke standaardtaal over bekende thema's die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz. (B1)
- Kan omgaan met de meeste situaties die zich kunnen voordoen tijdens het reizen in een gebied waar de taal wordt gesproken. (B1)
- Kan eenvoudige samenhangende tekst produceren over onderwerpen die bekend of van persoonlijk belang zijn. (B1)
- Kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. (B1)
Omschrijving Cursus taalvaardigheid Zweeds met als doel te leren communiceren volgens de eindtermen van niveau B1 van het Europees Referentie Kader (ERK). Inrichting van het onderwijs volgens de principes van de taakgerichte aanpak. In een reeks communicatieve thema's komen alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) aan bod, waarbij grammatica en vocabulaire geïntegreerd worden aangeboden/behandeld. Presentatie van deze thema's vindt plaats aan de hand van schriftelijke en gesproken teksten, beeld- en geluidmateriaal en rollenspellen. De studenten werken afwisselend individueel, in paren of in groepsverband. Een actieve houding van de student ten aanzien van voorbereiding en deelname aan de werkcolleges is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de leerdoelen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm continue toetsing, mondeling tentamen, portfolio, presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator Dr. A. Schüppert
Docent(en) drs. L.M. Kjellström
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Rivstart B1 + B2 Övningsbok Levy Scherrer, P. & K. Lindemalm. 2015. 9789127434240 ca. €  30,00
Rivstart B1 + B2 Textbok Levy Scherrer, P. & K. Lindemalm. 2015 9789127434233 ca. €  35,00
Entreevoorwaarden Doelgroep IRIO en ETC: Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen of de BA International Relations and International Organization.
Taalvaardigheid Zweeds deel 1b moet zijn behaald.
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Zweeds Major en Keuzetaal) 1 semester II a keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Zweeds Major en Keuzetaal) 2 semester I a keuze
Ba Europese talen en culturen (vanaf cohort 2022)  (Major - verplichte taal naar keuze) 1 semester II a Majortaal Zweeds
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester I a keuzegroep