Tekstanalyse II

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX026B05
Vaknaam Tekstanalyse II
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Tekstanalyse II
Leerdoelen a) In staat zijn waarheidsvinding en theorievorming te volgen, te interpreteren en te evalueren; b) Voldoende vaardigheid in het toepassen van methoden en technieken bij het in opzetten en uitvoeren van een onderzoek; c) In staat zijn op één of enkele deelgebieden van de CIW een originele bijdrage aan de kennis te leveren
Omschrijving In Tekstanalyse II wordt als vervolg op Tekstanalyse I aandacht besteed aan onderzoek naar en theorievorming over het functioneren van teksten in professionele communicatie. Dit gebeurt door te focussen op een tweetal (per jaar nader te bepalen) specifieke tekstanalytische thema’s. Er wordt exemplarisch stilgestaan bij voorbeelden van onderzoek naar uiteenlopende typen teksten en hun inbedding in professionele contexten. De module laat zien hoe (professionele) tekstuele communicatie met tekstanalystische methoden onderzocht kan worden. Mogelijke theoretische thema’s zijn: RST-analyse, appraisal-analyse, argumentatie-analyse, multimodale analyse. Mogelijke object-bepaalde thema’s zijn: citaat en auteurschap, metaforen, narratieve elementen in tekst en aspecten van tijd.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator J. Bosma
Docent(en) J. Bosma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen te downloaden via de Universiteitsbibliotheek
Entreevoorwaarden Toegang tot jaar 2. Daarnaast moet Tekstanalyse I (LCX010P05) met zijn behaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 2 semester II b verplicht