Language Optimization

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX024P05
Vaknaam Language Optimization
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Language Optimization
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:
1. basisconcepten uit de descriptieve grammatica van het Engels (en in de NL track: van het Nederlands) te beschrijven; 2. basisconcepten uit de deelgebieden van de theoretische taalkunde: morfologie, semantiek en syntaxis te beschrijven; 3. taalkundige structuren (woorden, woordgroepen, zinnen) te beschrijven aan de hand van basale taaltheoretische analytische procedures; 4. basisconcepten van de descriptieve grammatica en taaltheorie te gebruiken om vormen en effecten van taalgebruik te beschrijven
Omschrijving Menselijke communicatie verloopt in hoge mate via taal. In deze cursus maken we kennis met de taalkunde op een manier die communicatiekundigen en informatiekundigen in staat stelt talige aspecten van communicatieprocessen te beschrijven en te begrijpen. We benaderen het taalsysteem vanuit een optimaliseringsperspectief: welke effecten brengen formuleringsvarianten op het gebied van woordkeuze en zinsbouw teweeg? Welke formuleringskeuzes zijn optimaal in een gegeven context? De nadruk ligt op de beschrijvende grammatica van het Engels (en het Nederlands, voor deelnemers aan de Nederlandstalige track). Daarnaast maken deelnemers kennis met relevante (functioneel- en cognitief taalkundige) theoretische invalshoeken voor de studie van taalpatronen en communicatieve effecten, zoals deze aan de orde komen in de opleidingen CIW en Informatiekunde.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. M. Huiskes
Docent(en) M.L.R.I. Reuvers ,dr. A. Schouwenaars ,Dr. J. Wildfeuer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
English sentence analysis. An introduction Marjolijn Verspoor & Kim Sauter 978 90 272 2566 5 ca. €  30,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen This course replaces the course Linguistics for CIS & IS.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 1 semester I b verplicht