Taaloptimalisatie

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX023P05
Vaknaam Taaloptimalisatie
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taaloptimalisatie
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:
1. basisconcepten uit de descriptieve grammatica van het Engels (en in de NL track: van het Nederlands) te beschrijven; 2. basisconcepten uit de deelgebieden van de theoretische taalkunde: morfologie, semantiek en syntaxis te beschrijven; 3. taalkundige structuren (woorden, woordgroepen, zinnen) te beschrijven aan de hand van basale taaltheoretische analytische procedures; 4. basisconcepten van de descriptieve grammatica en taaltheorie te gebruiken om vormen en effecten van taalgebruik te beschrijven
Omschrijving Menselijke communicatie verloopt in hoge mate via taal. In deze cursus maken we kennis met de taalkunde op een manier die communicatiekundigen en informatiekundigen in staat stelt talige aspecten van communicatieprocessen te beschrijven en te begrijpen. We benaderen het taalsysteem vanuit een optimaliseringsperspectief: welke effecten brengen formuleringsvarianten op het gebied van woordkeuze en zinsbouw teweeg? Welke formuleringskeuzes zijn optimaal in een gegeven context? De nadruk ligt op de beschrijvende grammatica van het Engels (en het Nederlands, voor deelnemers aan de Nederlandstalige track). Daarnaast maken deelnemers kennis met relevante (functioneel- en cognitief taalkundige) theoretische invalshoeken voor de studie van taalpatronen en communicatieve effecten, zoals deze aan de orde komen in de opleidingen CIW en Informatiekunde
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. N.M. Stukker
Docent(en) J. Bosma ,dr. M. Huiskes , L.E. Kraft van Ermel ,dr. N.M. Stukker
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Additional course readings will be announced through nestor
English sentence analysis. An introduction Marjolijn Verspoor & Kim Sauter 978 90 272 2566 5 ca. €  30,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit vak vervangt het vak Taalkunde CIW & IK.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde  (Pre-master Information Science) - semester I b verplicht
BSc Informatiekunde 1 semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 1 semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester I b verplicht
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I b verplicht