The Lang. Situation in the Low Countries

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LBU001B05
Vaknaam The Lang. Situation in the Low Countries
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam The Language Situation in the Low Countries
Leerdoelen
Omschrijving Het college geeft in hoofdlijnen de ontwikkelingsgang van het Nederlands en de huidige positie ervan en gaat nader in op de verschillen en overeenkomsten tussen het Engels, Duits, Fries en Nederlands, waarbij de fonetiek, de morfologie en de syntaxis aan bod komen. Daarnaast is er aandacht voor de verhouding tussen het Nederlands in Nederland en in Vlaanderen, de positie van het Fries, en de relatie van het Nederlands met het Afrikaans. Het college wordt verder verdiept met enkele bijzondere onderwerpen (zoals verkleinwoordsvorming en aanspreekvormen).

Excursie naar de Fryske Akademie in Leeuwarden.
Kosten: treinkaartje.
Uren per week 4
Onderwijsvorm excursie, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. B. Hollebrandse
Docent(en) dr. B. Hollebrandse
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Dutch: biography of a language. New York: Oxford University Pres. 2013 Roland Willemyns €  25,00
Selected articles (to be announced)
Entreevoorwaarden Internationale studenten die door de thuisuniversiteit en de Rijksuniversiteit Groningen zijn toegelaten tot een uitwisselingsprogramma.
- Het vak staat open als bijvak voor Nederlandse studenten.
Opmerkingen 80% verplichte aanwezigheid
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students - semester II a verplicht
Dutch Studies 2 semester II a keuze