Bachelorwerkstuk

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode SOBA313A
Vaknaam Bachelorwerkstuk
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bachelorwerkstuk
Leerdoelen De student laat zien in staat te zijn tot het uitvoeren van een kwantitatief wetenschappelijk onderzoek (op basis van bestaande data) en de rapportage hiervan, dat wil zeggen tot het uitwerken van theoretische verklaringen om tot goed beargumenteerde hypothesen te komen, het toepassen van methoden van onderzoek en statistische data-analyse om deze hypothesen te toetsen, het kritisch reflecteren op de betekenis en implicaties van de gevonden resultaten, en het op correcte en leesbare wijze verslag doen van het onderzoek.
Omschrijving Het Bachelorwerkstuk vormt het sluitstuk van de Bacheloropleiding. Hierin laat je zien dat je in staat bent om een sociologisch onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Begeleiders bieden onderwerpen aan die zoveel mogelijk gerelateerd zijn aan hun eigen onderzoek. Onder zijn of haar hoede werk je het gekozen onderwerp uit tot een concrete probleemstelling met toetsbare hypothesen. Deze ga je toetsen op basis van een bestaande dataset. De resultaten rapporteer je in de vorm van een kwantitatief wetenschappelijk artikel.

Tijdens het traject lever je een aantal tussenproducten in die worden besproken in kleine groepsbijeenkomsten. We beginnen met een introductiecollege en twee verplichte bibliotheekinstructies. Instructies voor de deelopdrachten worden via Nestor beschikbaar gesteld.

NB: Het is mogelijk om een eigen probleemstelling te formuleren. Deze moet echter aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien moet er expertise voorhanden zijn onder de begeleiders. Als je geinteresseerd bent in deze mogelijkheid, neem dan in een vroeg stadium contact op met de coordinator, UITERLIJK 1 november.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm werkstuk (individueel)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. R.C. Smaniotto
Docent(en) dr. R.C. Smaniotto
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Cursusdocumenten Bachelorwerkstuk Te raadplegen in NESTOR
Syllabus Schrijfvaardigheid deel 1 en deel 2 (verkrijgbaar bij repro) €  12,00
Entreevoorwaarden De Propedeuse moet zijn behaald.
Alle projecten moeten met een voldoende zijn afgerond.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba sociologie  (Ba3 sociologie) 3 semester II verplicht